up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

דף מידע למגדל – ברוצלה

חיידקי הברוצלההעברה של החיידק בשדה מתקיימת בכמה דרכים:

  1. הפלות: החיידק נמצא בשליה ובאברים הפנימיים של הנפל בכמויות עצומות כלבים וטורפים אחרים מסוגלים להעביר את החומר הנגוע (שיליות, נפלים), למקומות נקיים (רפת, דיר) ועוזרים בכך להפצת החיידק. קרבת הכלב למגורי האדם מביאה את החיידק לפתחי הבית.
  2. שתן וצואה: זהו אמצעי חשוב נוסף לזיהום המרעה/המזון ולהפצת החיידק לבע"ח נוספים. עקב יכולת ההישרדות הטובה שלו, פיזורו מתגבר על ידי העלאת אבק, עקב תנועת בעלי חיים או במשב רוח. בהקשר זה, דרך ההדבקה היא דרך הריריות בעין ובדרכי הנשימה.
  3. חלב האם וקולוסטרום מזוהמים בכמות רבה של חיידקי הברוצלה. לפיכך, יניקה/הגמעת יונקים בחלב מזוהם מעבירה את החיידק לצאצאים . בממשק מבוקר המשתמש בקולוסטרום מאוגד תהיה הדבקה המונית של היונקים במשק. אף על פי כן, היונקים יהיו בדרך כלל עמידים להוקעה וזו תתפרץ לעתים רק בבגרות כתוצאה מעקה, כגון בהריון. פיסטור הקולסטרום ו/החלב עשוי למנוע את הדבקת היונקים בחיידק.
  4. רכישה בע"ח ממקור לא מבוקר ובדוק (בעקר צאן).

דרכי ההעברה החשובות של המחלה מבע"ח לאדם הן באמצעות :

  1. שתיית חלב טרי נגוע או אכילת מוצרי גבינה שהוכנו מחלב לא מפוסטר, נגוע.
  2. בין הגורמים המקצועיים (רופאים וטרינרים, מגדלים, ושוחטים בבתי מטבחיים) הדרך הנפוצה להדבקה היא במגע ישיר עם חומר מזוהם. החיידק חודר דרך עור סדוק או בחדירה לפתחי הגוף, ארובות העיניים, האף ודרכי הנשימה כתוצאה מחשיפה לאבק או לתרסיסי טיפות מזוהמים.

אז מה עושים ?

 א. באירוע של הפלותלדאוג להודיע לרופא הווטרינר המטפל ולשלוח דוגמאות מנפלים, שליות, דם, למעבדת השו"ט בבית דגן.

ב. להודיע לצוות הרפת ולהסביר על מהות המחלה והדרכים להתגוננות מהדבקה.

ג. להרחיק ילדים ומבקרים מזדמנים מהרפת/דיר.

ד. לא לצרוך חלב ומוצרי חלב לא מפוסטריםהדבר נכון לכל השנה וללא לקשר לאירוע קיים

ה. להשתמש בכפפות חד פעמיות בהמלטות, בהרחקת שליות ונפלים, בחליבה, בהגמעת יונקים בקולוסטרום ובחלב.

ו. לפסטר קולוסטרום וחלב לפני הגמעת היונקים.

ז. המשק נמצא בהסגראין למכור בע"ח / חלב ו/או לשלוח בדיקות חלב למעבדות כל עוד אין קבלת אישור לכך מהשירותים הווטרינרים

חיסון העדר כנגד המחלה ע"פ הנחיית השירותים הווטרינרים באמצעות הרופא המטפל