up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ביקור ועדת הבדיקה האירופית לנושא אי הימצאות שאריות כימיות במוצרי מזון שמקורם מן החי

 

ביקור ועדת הבדיקה האירופית לנושא אי הימצאות שאריות כימיות במוצרי מזון שמקורם מן החי

 אוגוסט 2010
 

לקראת ביקור הוועדה האירופית, הצפוי להערך בסוף חודש אוגוסט השנה, לנושא אי הימצאות שאריות כימיות  במוצרי מזון שמקורם מן החי (דבש, פטם, דגים, בקר לבשר וחלב ומוצריו), נערכת מועצת החלב, יחד עם השירותים הווטרינריים, לעדכון הנהלים ולהתאמתם לשוק האירופי.

 
מטרת הביקור, לבדוק כיצד מזהה מערכת האבחון והפיקוח בישראל חריגות בהימצאות שאריות כימיות, ואיך היא מונעת את הגעתן למוצרי המזון. בין היתר ייבדקו הטיפולים התרופתיים בשדה, אופן הרישום, המעקב, ומה נעשה במקרה של תקלה. בנוסף ייבדקו מערכות האבחון (מעבדות) ויכולתן המקצועית לאבחן ולזהות חריגות כפי שנדרש בנהלים ובתקנות האירופיות והישראליות.

 
המהלך כולו נעשה בתיאום עם מנכ"ל משרד החקלאות, יוסי ישי ומנהל השירותים הווטרנריים. מתוך הבנת חשיבות הנושא תתמוך מועצת החלב ותעזור כפי הנדרש ממנה, בהליכים דומים, היום ובעבר.