up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ביקורת החלב החודשית ובריאות העטין מה הקשר?

ביקורת החלב החודשית ובריאות העטין מה הקשר?

למשקים הנמצאים "בספר בספר העדר" מתבצעת מידי חודש בחודשו ביקורת החלב לכלל החולבות. בביקורת זו נמדדת כמות החלב לחולבת וכן רכיבי החלב לתשלום כמו: חלבון ושומן. בנוסף למדדים אלו נבדקת רמת התאים הסומטים פרטנית לכל פרה ופרה וכן רמת הסתס במיכל החלב ביום הביקורת. נתונים אלו המתייחסים לתאים סומטים הינם חשובים ביותר בעקר וקודם כל לרפתן. עושים בהם שימוש גם הרופא המטפל וכן צוותי המעבדה.

זהו אחד היתרונות הגדולים למשקים הנמצאים בביקורת החלב. היכולות לעקוב אחר כל פרה בעדר, לאבחן את הפרות "הכרוניות" (על סמך מספר שקילות), לזהות את הפרות "הנגועות" החדשות ומאידך את אלו שירדו מרמת הסת"ס הגבוהה,

כל אלה מהווים יחד כלים חשובים בידי הרפתן והגורמים המקצועים האחרים באבחון מצב

בריאות העטין בעדר. כל זאת נכון רק בתנאי שביום הביקורת נדגמו כלל הפרות החולבות.

לאחרונה הגיע מידע מהשטח המתאר תמונה אחרת. לפי מידע זה יש רפתנים המפרידים גם

ביום הביקורת חלק מן חלב הרבעים / פרות לכד וכך לא עוברים את תהליך השקילה. במצב

זה אין הרפתן ולא גופי עזר המקצועיים מקבלים תמונה אמיתית ונאמנה על מצב בריאות העטין בעדר. החשש שהכנסת חלב משוקלל זה תפגע בתוצאות הסומטים החודשים לתשלום אינה מדויקת מאחר ומשקלה המקסימלי של תוצאה זו נעה בסביבות ה 4% מכלל התוצאה החודשית בסת"ס. לעומת זאת אובדן נתוני אמת פוגעת ביכולת הרפתן להעריך נכונה את מצבו ובעקר בשיקול דעתו המקצועית לגבי הוצאת פרות, כמות החלב המופנית לכד וכו'. הצוותים המקצועים של המערך הארצי ראו בעבר וגם כיום את "החליבה לכד" כאמצעי טכני בלבד ולא כנוהל עבודה הבא להחליף מדיניות אשר במרכזה פעולות מניעתיות כמו: טיפול במרבץ, "החליבה היגיינית מלאה" ועוד. "חליבה לכד" היא חובה רק במקרה של דלקת עטין פעילה (ע"פ תקנון החלב) דלקת קלינית. במקרה של ספירות גבוהות בסת"ס ברבעים או בפרות ניתן להפריד את החלב במשך חודש כולו כאמצעי עזר טכני אולם אין היא יכולה לבוא במקום פעולות מקצועיות אחרות. כל זה נכון ומתקיים בפועל למעט ביום ביקורת החלב בו אמורות לחולבת וכן רכיבי החלב לתשלום כמו: חלבון ושומן. בנוסף למדדים אלו נבדקת רמת התאים של החלב ולהדגם כלל החולבות.

המלצותינו לסיכום:

א. "חליבה-לכד" הינה אמצעי טכני בלבד ואין לה ולא כלום עם המלצות מקצועיות.

ב. ביום ביקורת החלב יש לחלוב ולדגום את כל הפרות החולבות. רק במקרה של דלקת עטין קלינית (נראית) יש לחלוב את החלב לכד.

ג. זכרו, ביקורת חלב מלאה היא קודם כל לטובת הרפתן כאשר תוצאתה משקפת את מצבו האמיתי בנושא בריאות העטין.

ד. עזרו לנו ולדוגמים לעזור לכם. נתוני אמת ורק הם משמשים וישמשו אותנו ואתכם בקידום נושא בריאות העטין ואיכות החלב.

ד"ר שמוליק פרידמן