up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ביסוס ובחינת מדד הדעיכה לצורך חישוב פקטור המיהול והכנת הקשיות להזרעה

מספר עבודה:  820-339-17

שנת התחלת המחקר:  2017

שנת סיום המחקר:  2019

שמות חוקרים:

פרופ' צביקה רוט – המחלקה לבעלי חיים, הפקולטה לחקלאות, רחובות- חוקר ראשי

ד"ר יואל זרון- מנהל מקצועי של "שיאון"- אחראי על ניסוי הפוריות.

גב' טניה קוגן "מעבדת שיאון"- איסוף זרמה ונתונים

מילות מפתח בעברית:  איכות זרמה , תנועתיות פרוגרסיבית , הקפאה , הזרעה מלאכותית

תחום:  פוריות

לכניסה למחקר לחץ כאן