up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בהמלצת בג"צ קיבלה המדינה את עמדת מועצת החלב וההתאחדות נגד ועדת קדמי

בסיכום דיון שהתקיים בבית המשפט העליון בעתירות מועצת החלב וההתאחדות – הוחלט:  בהמלצת בג"צ קיבלה המדינה את עמדת מועצת החלב וההתאחדות נגד ועדת קדמי – ההמלצות לא יגובשו סופית ולא ידונו בממשלה, בטרם תשמע ותישקל עמדת מועצת החלב וההתאחדות.בנוסף, שר האוצר התחייב שלא ליישם את צווי המכס שחתם על ייבוא מוצרי חלב מעבר למכסות שכבר נקבעו לשנה הקרובה. —
עוד ניצחון משפטי חשוב של מועצת החלב על ניסיונות הממשלה לנקוט הליכים חד צדדיים ופוגעניים נגד החלב הישראלי.בהמלצת שופטי בג"צ קיבלה המדינה היום (יום ה') את עמדת מועצת החלב ואת טענות בא כוח המועצה, עו"ד שאול פלס, כי אל לה לממשלה לגבש את המסקנות הסופיות של ועדת קדמי קודם שהעמדה המקצועית של מועצת החלב תישמע ותישקל "בנפש חפצה" ע"י ועדת קדמי לנושא ענף החלב. הישג משפטי נוסף למועצת החלב ניכר גם בהחלטה נוספת של שופטי בג"צ: שר האוצר התחייב שלא ליישם את צווי המכס שחתם לעניין ייבואמוצרי חלב, מעבר למכסות שכבר נקבעו לשנה הקרובה. השופטים קבעו גם כי העתירה בעניין תישאר תלויה ועומדת למקרה שהממשלה תבקש לשנות בעתיד, את מדיניות הייבוא . שייקה דרורימנכ"ל מועצת החלב
לפרוטוקול המלא