up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בדיקות הריון בחלב מעבדת מאל"ה

בשל מגמת העליה המתמשכת במספר המשקים השולחים בדיקות הריון בחלב,

מעבדת מאל"ה נערכת למספר שינויים אשר יאפשרו את רציפות קליטת הבדיקות וקבלת התוצאות לרפתנים עוד באותו היום.

לאחרונה שודרגה מערכת שליחת התוצאות והיא נעשית בצורה אוטומטית מיד בסיום תהליך הבדיקה ע"י הלבורנטיות.

על מנת שנוכל להמשיך ולשפר את התהליך נבקש את שיתוף הפעולה שלכם:

1)  שליחת דוגמאות החלב במבחנות הירוקות בלבד. מבחנות אחרות לא יוכלו להיקלט במערכת האוטומטית (מומלץ מאוד להוסיף חומר משמר)
2)  שליחת קובץ קליטת הדוגמאות דרך הנעה בלבד.
3) דוגמאות אשר ישלחו לא דרך המערכת ויקלטו ידנית עלולות לגרום לעיכוב בקבלת התוצאות

 2019202020222023
מס' הבדיקות6403,00022,40068,400
מס' המשקים1637104155