up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

ארגז כלים לתכנון ייצור חלב בשנת 2015


המלצות ייצור חלב בשנת 2015

לאור השינויים שחלו בענף החלב במהלך 2014 נדרש הענף לצמצם את היצע החלב, ולראיה אין עליה
במכסת החלב הארצית בשנת 2015 ועודכנה מדיניות התשלום לחלב.

להודעת משרד החקלאות לחץ כאן

להודעת “החקלאית” לחץ כאן

שווה לקרוא

הנחיות ונהלי מנהלת ההשקעות בחקלאות לעניין השקעות ומענקי השקעות ברפתות חלב.

הנחיות ונהלי מנהלת ההשקעות בחקלאות לעניין השקעות ומענקי השקעות ברפתות חלב.

קרא עוד
עקרונות לחלוקת מכסות חלב כבשים לשנת 2012 – קול קורא חדש

עקרונות לחלוקת מכסות חלב כבשים לשנת 2012 – קול קורא חדש

קרא עוד
נהלים והנחיות לקבלת היתר לייצור חלב במשקו של אחר במגזר המשפחתי

נהלים והנחיות לקבלת היתר לייצור חלב במשקו של אחר במגזר המשפחתי

קרא עוד
אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לבקר בשנת 2013

אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לבקר בשנת 2013

קרא עוד
גודל פונט