up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

אמות מידה לשינוי מכסות חלב כבשים לשנת 2007

צו הפיקוח על מצרכים ושרותים ז' בכסלו תשס"ז

(ייצור חלב) תשכ"ז – 1967 28 בדצמבר, 2006

11-3662-06

לכבוד: יצרן החלב כבשים

א.ג.נ.

הנדון: אמות מידה לשינוי מכסות חלב כבשים לשנת 2007

שר החקלאות קבע בצו כי היקף הייצור בשנת 2007 יהיה 8.5 מליון ליטר חלב כבשים דהיינו הקטנה של 700,000 ליטר של המכסה שנקבעה לשנת 2006.

אשר על כן, מכסת יצרני החלב תוקטן עפ"י אמות המידה שנקבעו על-ידי בהמלצת הנהלת משרד החקלאות לפי הפרוט הבא:

§ יצרן חלב שמכסתו נמוכה ממכסה בכמות של 70,000 לא תוקטן מכסתו .

§ יצרן החלב שמכסתו גדולה מ- 70,000 ליטר וקטנה מ- 100,000 ליטר תוקטן המכסה בכמות של 7,500 ליטר בכל מקרה לא תפחת המכסה הכוללת מ- 70,000 ליטר.

§ יצרן החלב שמכסתו גדולה מ- 100,001 ליטר וקטנה מ- 125,000 ליטר תוקטן המכסה בכמות של 10,500 ליטר.

§ יצרן החלב שמכסתו גדולה מ- 125,001 ליטר וקטנה מ- 150,000 ליטר תוקטן המכסה בכמות של 14,500 ליטר.

§ יצרן החלב שמכסתו גדולה מ- 150,001 ליטר וקטנה מ- 200,000 ליטר תוקטן המכסה בכמות של 19,000 ליטר.

§ יצרן החלב שמכסתו גדולה מ- 200,001 ליטר וקטנה מ- 300,000 ליטר תוקטן המכסה בכמות של 24,500 ליטר

§ יצרן החלב שמכסתו גדולה מ- 300,001 ליטר וקטנה מ- 400,000 ליטר תוקטן המכסה בכמות של 31,000 ליטר

§ יצרן החלב שמכסתו גדולה מ- 400,001 ליטר וקטנה מ- 500,000 ליטר תוקטן המכסה בכמות של 38,500 ליטר.

§ יצרן החלב שמכסתו גדולה מ- 500,001 ליטר ומעלה תוקטן המכסה בכמות של 47,000 ליטר.

בכבוד רב,

שייקה דרורי

המנהל עפ"י צו הפקוח

על מצרכים ושרותים

(יצור חלב) תשכ"ז – 1967