up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – משק משפחתי

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – משק משפחתי

15/10/07

שר החקלאות קבע בצו כי היקף הייצור בשנת 2008 יהיה 1,226 מליון ליטר חלב בקר דהיינו תוספת של 56 מליון ליטר מעל המכסה שנקבעה לשנת 2007.

אשר על כן, מכסת יצרני החלב תוגדל עפ"י אמות המידה שנקבעו על-ידי בהמלצת הנהלת משרד החקלאות לפי הפרוט הבא:

1. לכל יצרן תנתן תוספת מכסה בכמות זהה לכמות המכסה שנגרעה ממכסתו בשנים 2003,2006.

2. יצרן חלב שמכסתו תהא נמוכה מ- 350,000 ליטר לאחר התוספת שפורטה לעיל יקבל בנוסף תוספת מכסה שתשלים את מכסתו הכוללת ל- 350,000 ליטר.

הבהרה:

מובהר בזה כי תוספת זו תגרע במלואה או בחלקה (בהתאמה לייצור) במידה ולא תיוצר בשנים 2008-2009.

לסיום, ברצוני להודיעכם כי אנו ממשיכים במאמצנו להגדלת צריכת החלב ומוצריו. במסגרת זו כלול גם הקמפיין של "3 ביום" וכל זה על מנת שנוכל לשוב ולבשר לכם על הגדלת מכסות החלב.

בכבוד רב,

שייקה דרורי

המנהל עפ"י צו הפקוח

על מצרכים ושרותים

(יצור חלב) תשכ"ז – 1967

לחץ/י כאן לצפיה בקובץ