up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

אמות מידה לאישור מעבר יצרני חלב בין מחלבות

כ"ו בסיון תשס"ו

22 ביוני 2006

11-3248-06

אמות מידה לאישור מעבר יצרני חלב בין מחלבות

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), תשכ"ז – 1967

1. בקשת יצרן חלב ומחלבה להתקשרות ישירה ביניהם לשיווק החלב הגולמי של יצרן החלב לאותה מחלבה (להלן: "מחלבה קולטת") תישקל בכפוף ל"צו החלב" ולהוראות ודרישות "המנהל" ממחלבה קולטת לעניין זה.

 

2. בקשה יצרן החלב לקבלת אישור "המנהל" לייצור ושווק החלב למחלבה אחרת, תישקל אך ורק באם ההודעה על בקשתו של היצרן למעבר למחלבה אחרת תתקבל במשרדי "המנהל" לא יאוחר מהמועד הנקוב בהודעה המוקדמת על מכסת החלב שתישלח ליצרן החלב (סעיף 6 ל"צו בדבר ייצור חלב").

3. בשיקולי "המנהל" לאישור או אי אישור מעבר יצרן לשווק החלב למחלבה אחרת יילקחו בחשבון זכויות קנייניות וחוזיות של מי מהצדדים הנוגעים בדבר (יצרן-מחלבה).

4. רצון והסכמת הצדדים (יצרן ומחלבה קולטת ישנה ומחלבה קולטת חדשה), יילקחו בחשבון בשיקולי "המנהל" על מעבר יצרנים ממחלבה קולטת אחת לאחרת.

5. "המנהל" במסגרת שיקוליו ייקח בחשבון שסך כל המכסה המשווקת למחלבה זו תהא תואמת ככל שהדבר ניתן לכמות החלב ומוצריו המשווקים בשוק המקומי ע"י אותה מחלבה.

6. ניתן יהיה לאשר שיווק חלב גלמי למחלבה מסוימת בכמות העולה על כמות החלב ומוצריו המשווקים בשוק המקומי ע"י אותה מחלבה בתנאי שלאותה מחלבה יש אמצעי ויסות או הסכמי מכירת חלב גולמי למחלבות אחרות.

7. בקביעת המחלבה הקולטת ליצרן החלב , ייקח "המנהל" בחשבון את השיקולים הבאים :

א. יעילות כלכלית כגון: קרבת המחלבה למקום ייצור החלב.

ב. שיקולים תכנוניים הקשורים לויסות ייצור החלב בין עונות השנה.

ג. קיומם במחלבה של המתקנים, הציוד ומיכלי חלב בעלי קיבולת מספקת לקליטת כל החלב המתקבל במחלבה ועיבודו בסופי שבוע, חגים ומועדים.

ד. שמירה על איזון בין המחלבות ביחס ליצרנים המופנים אליהן בהתייחס למגזרים, כלומר יצרנים מהמגזר השיתופי (קיבוצים ומושבים שיתופיים), ויצרנים מהמגזר המשפחתי.

ה. שמירה על האיזון בין המחלבות ביחס בין יצרני הפריפריה ליצרנים אחרים וזאת על מנת שכתוצאה מעלות ההובלה והטיפול בחלב לא תופלה לרעה באופן חריג מחלבה הקולטת חלב מיצרנים רחוקים.

בכבוד רב,

שייקה דרורי

המנהל עפ"י צו הפקוח

על מצרכים ושרותים

(יצור חלב) תשכ"ז – 1967

 

העתק: למחלבות