up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

אישור תקנות תכנון משק החלב

תקנות תכנון משק החלב
בישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת שהתקיימה ביום ראשון 27.4.14 אושרו תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התקנות יכנסו לתוקף עם פרסומם ברשומות.
התקנות מגדירות את עקרונות הקצאת המכסה ליצרנים, שינויים בהקצאה (גריעה או תוספת), התנאים לאישור שותפויות וכו'. התקנות אושרו לאחר חודשים רבים של דיונים שנמשכו זמן ארוך, על מנת להגיע לכדי הסכמות על נוסח התקנות. התקנות הן מכוח חוק תכנון משק החלב שנכנס לתוקפו באוקטובר 2011.
מכוח אותו חוק יש להתקין תקנות נוספות וגם לגביהם צפוי כי יתנהלו דיונים ארוכים ומעמיקים.