up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

איכות ובטיחות

יצרני החלב מהווים חוליה חשובה ביותר בתוך שרשרת האיכות של ענף החלב בארץ. שותפים נוספים כמו ספקי המזון (מרכזי מזון – תערובות), מובילי החלב והמחלבות משלימים שרשרת מזון זו כל אחד בתחום אחריותו. המטרה המשותפת לכולם הייתה ונשארה לייצר ולשווק את החלב ומוצריו כמזונות בריאים, איכותיים ובטוחים לכלל הצרכנים.

יצרני החלב נדרשים מעבר לדאגה לפרנסתם לשמור גם על בריאות ציבור הצרכנים, על בריאות ורווחת המקנה וכן על איכות הסביבה בה הם פועלים. מדריך זה מיועד להם והוא כולל את הנושאים החייבים בהתייחסות ופעולה לצורך קבלת תו האיכות. הוא נכתב בצורה פשוטה ועניינית ומטרתו להבהיר ולקדם את הנושאים הדורשים טיפול ברמת משק החלב הבודד. מצורפים אליו נסחפים שונים וכן דוגמאות של טפסים ודוחות האמורים להקל על המגדל במערכת הניטור והבקרה העצמית.

יצרני החלב מחויבים להבטיח לעצמם כי הכללים והנחיות במדריך זה יבוצעו ויבוקרו בביקורת פנימית וחיצונית תוך שימת דגש על הצעדים המניעתיים הכתובים בו. מניעת הבעיה עדיפה תמיד על הצורך והמשאבים הדרושים לטיפול בה. יישום הנחיות אלו במלואן יבטיח בסופו של דבר יצור חלב בריא, בטוח והעקר ריווחי. במקביל תעלה מודעות ציבור הצרכנים לתהליכי האיכות והבטיחות המחייבים את כלל ענף החלב וכך גם יובטח חוסנו.

מועצת החלב בשיתוף גופים נוספים כמו השירותים הווטרינרים, התאחדות מגדלי בקר, משרד החקלאות והגנת הצומח, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, הרופאים הווטרינרים והמחלבות, מבקשים יחד איתכם יצרני החלב, להוביל את המהלך ולהנחלה מיירבית של תו איכות ובטיחות זה.

יחד נשמור ונחזק את ענף החלב ונהפוך את החלב

למוצר המזון האיכותי והבטוח ביותר לצריכה .

לחוברת מדריך למגדלים איכות ובטיחות