up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

אושרה התוכנית האסטרטגית הרב שנתית של מועצת החלב

אושרה התוכנית האסטרטגית הרב שנתית של מועצת החלב
 

מועצת המנהלים של מועצת החלב אישרה בשבוע שעבר תוכנית אסטרטגית רב שנתית שהוכנה בידי חברת magna Capital. העבודה נעשתה במהלך 2009 ולוותה בידי ועדת היגוי בה היו שותפים נציגי המחלבות, התאחדות חקלאי ישראל, התאחדות מגדלי בקר, משרד החקלאות, מועצת החלב ופרופ' אייל קמחי מהמחלקה לכלכלה חקלאית באוניברסיטה העברית בירושלים. 

להלן עיקרי ההמלצות לגבי התחומים והאופן בהם צריכה להתמקד פעילות מועצת החלב מעבר לפעילות השוטפת:

• התמודדות עם איום החשיפה העתידית ליבוא
  o קידום מעורבות המועצה בפורומום ממשלתיים
  o חיזוק מערכות המידע בתחום

• ייעול הייצור
  o בחינת אפשרויות תמיכה וסיוע למשקים לא רווחיים, להתייעל ולגדול או לפרוש בכבוד
  o קידום מחקר ותהליכים בתחום
  o הובלת תוכניות לגיוס כוח אדם איכותי ומקצועי לשילוב ברפתות

• קידום תדמית הענף
  o הכנת תוכנית תקשורתית-שיווקית לחיזוק תדמית החלב
  o חיזוק תדמית החלב ומוצרי החלב הישראליים בקרב הציבור
  o חיזוק מערכות המחקר והתבססות כמרכז מידע נרחב בכל הקשור לתחום החלב, תוך שיפור זמינות המידע בציבור