up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

אודות קרן המחקר להשפעת חלב ומוצריו על בריאות האדם

קרן המחקר של מועצת החלב בשיתוף משרד הבריאות

קרן המחקר של מועצת החלב, בנושא “תרומת חלב ומוצריו לבריאות האדם”, ממשיכה בפעילותה שהתחילה בשנת 2007. מטרת הקרן היא לעודד מחקר מקומי ישראלי בנושא החלב. מדי שנה מפורסם “קול קורא” הפונה לרופאים, דיאטנים ולחוקרים בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ, בבתי חולים ובמכוני מחקר.  מדי שנה נבחר נושא ספציפי הקשור להשפעת החלב על הבריאות. הקרן מנוהלת על ידי המדען הראשי של משרד הבריאות וממומנת על ידי מועצת החלב. שאלות בעניין הקרן ניתן להפנות לד”ר טובה אברך tova@milk.org.il

גודל פונט