up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מכרזים

פניה להצגת מועמדות למשרת מנכ”ל מועצת החלב ויו”ר ועדת המכסות

פניה להצגת מועמדות למשרת מנכ”ל מועצת החלב ויו”ר ועדת המכסות

  מועצת החלב היא חברה לתועלת הציבור, הפועלת מכח חוק תכנון משק החלב, התשע”א-2011 (להלן – חוק החלב). עיקר תפקידה של המועצה לפעול להסדרת ייצור החלב ושיווקו לציבור וכן לעודד, ליזום ולממן פעולות הדרושות לפיתוח ולייעול משק החלב. תפקידי המנכ”ל לנהל את החברה בהתאם למסמכי ההתאגדות שלה ולפי החלטות מועצת המנהלים. לנהל ולפקח על הפעילות
קרא עוד
גודל פונט