up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

משבר מים

פרוטוקול ישיבת הוועדה לבחינת מיכלי מים לרפתות

פרוטוקול ישיבת הוועדה לבחינת מיכלי מים לרפתות

  אל: חברי הוועדה החברות המציגות שלום רב, הנדון: פרוטוקול ישיבת הוועדה לבחינת מיכלי מים לרפתות 1. הוועדה לבחינת ההצעות לאספקת מיכלים לרפתות דנה בהצעות נוספות ב – 3 באפריל 2019 במשרד החקלאות. 2. השתתפו בדיון: משה שם טוב ממשרד החקלאות, אריאל חג’בי מרשות המים ויוסי סמבירא יועץ מועצת החלב ומזכיר הוועדה. 3. הוועדה דנה
קרא עוד
נוהל חירום לאספקת מים לרפתות

נוהל חירום לאספקת מים לרפתות

  כללי: 1. מועצת החלב הגיעה להסכם עם חברת “”פרידנזון”” לאספקת מים לרפתות בעת משבר. 2. המערך שהוסכם עליו כולל את המרכיבים הבאים:   א. העמדת 20 מיכלי מים בכוננות בלעדית לרפתות, בקיבולת של 20 מ”ק לפחות כל אחד (המספיקה ל – 150 פרות למשך 24 שעות). ב. כוננות לאספקת מים, תוך 6 שעות, ל-20
קרא עוד
משבר מים ברפת

משבר מים ברפת

מים לרפת בשעת חירום הערכות סיכונים לרפת החלב מדברות תמיד על נושא המים כבעייתי ביותר, בשל חוסר היכולת של בעלי החיים לסבול חוסר אספקת מים סדירה. מועצת החלב ממליצה לכל בעל רפת לדאוג לאספקת מים לשעת חירום עבור הרפת שלו – אם על ידי בניית בריכת מים או אחזקת מיכלי מים בצורה אחרת. במקביל, ערכה
קרא עוד
מזון לבעלי חיים בחירום

מזון לבעלי חיים בחירום

קרא עוד
תיק חירום

תיק חירום

קרא עוד
תכנית מענה לתרחישי חירום בענף החקלאות

תכנית מענה לתרחישי חירום בענף החקלאות

קרא עוד
גודל פונט