up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מחקרי רבייה ופוריות

הישרדות תאי זרע בקר לאחר מספר מחזורי הקפאה

אמיר ערב, חיים גסיטוע, יואל זרון - המכון לבע"ח, מנהל המחקר החקלאי

שיפור הפוריות בפרות גבוהות תנובה ע”י הזנה בשלב הלוטאלי

הלל מלכה, רות בראב טל

שיפור איכות הזקיק המבייץ ע”י תוספת גלוקוגנית למנה, כאמצעי לשיפור הפוריות של פרות חלב

רות בראב-טל, משה קאים וסויאתה פן

פיתוח ממשק רבייה מבוקר בעדר המושבי המשלב טיפול לסנכרון ייחומים ושיטות שונות של זיהוי ייחומים

משה קאים, שמואל ברוקשטיין ומשה מיכאל

הקשר בין לפטין והמחזוריות המינית של פרת החלב

אבי שמאי, יונתן פויירמן, שמאי יעקובי

חקירת עקומי משקל הגוף, תנובת החלב והיחסים ביניהם בהתייחסות לשיקולי רבייה

א. מלץ, א. אנטלר, נ. ליבשין, פ .גור,

ממשק רבייה מבוקר בשלוחת העגלות בעדר הבקר לחלב

משה קאים, דניאל ורנר, יואל וזרון

גישות מתקדמות בהעברת עוברים בבקר

אמיר ערב - המכון לבע"ח, מנהל המחקר החקלאי

שיפור פוריות פרות חוזרות ע”י שימוש בעובר מרביית בתולין ועוברים IVF

בחינת שלושה ממשקי הזרעה במטרה לשפר התעברות של פרות חלב בתנאי זיהוי ייחומים אוטומטי

קאים משה, מועלם עוזי, זרון יואל

קביעת הרכב חומצות אמינו אופטימאלי להשראת סינתזת חלבוני חלב בתאים אפיתליאליים מעטין בקר לחלב

איתמר ברש

מעקב אחר זקיקים שאינם מבייצים והקשר למאזן אנרגתי בפרות חלב גבוהות תנובה

אילן וקסמן, מיכאל ואן סטרטן

השפעות גישות שונות בהזנת פרות חלב גבוהות תנובה על עלות ייצור החלב

סטיבן רוזן, אלי מידן תומר משגב

טיפול הורמונאלי משולב לשיפור פוריות הקיץ והסתיו של פרות חלב

רוט צבי, וולפנזון רוניק ודוד דרור

בחינה של איכות זרמת פרים הנאספת בחודשי הקיץ

רוט צבי, יואל זרון
גודל פונט