up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

מחקרי צאן

תפוקת כבד בעיבוד מקורות אנרגיה גלוקוגניים בצאן

חי דביר , עוזי מעולם

דו״ח מסכם צח גלסר לתכנית – 183-0010-17

צ. גלסר, א. הלחמי, א. גודו, א. וילנסקי, י. לפר

פיתוח אבטיפוס לחיסון רקומביננטי כנגד הזנים הישראליים השכיחים של נגיף הלשון הכחולה – אורן ארסטר

ארסטר אורן וליזר בומברוב גולדנדר נטליה חיניץ יבגני

השפעת צינון כבשים לבשר בעונה החמה על שיעור ההתעברות והוולדנות

סמיר קעדאן מוחמד הבראת חסן עזאיזה

עקת חימצון במהלך ההיריון והקשר שלה לחיוניות השגר הנולד ולבריאות האמהות

אריאל שבתאי אלכס רוזוב אלישע גוטויין

אפיון חלב צאן, עזים וכבשים במיכל החלב והקשרו באיכות החלב ומוצריו

גבריאל לייטנר יניב לבון

ניטור שומני חלב בענף העיזים לתועלת מגדל העיזים, התעשיין והצרכן

נורית ארגוב יאן לנדאו

ממשק גידול טליות תחלופה בתקופת הינקות, והרכב המנה בתקופה שלאחר הבגרות המינית והשפעתם על מיצוי פוטנציאל הייצור החלב שלהן כחיות בוגרות

חיים ליבוביץ

הערכת תכשיר מתכלה של אמוקסיצילין בשחרור מושהה בהזרקה תת עורית לעיזים

בדיקת השפעת השימוש בתחמיץ תירס שהושקה במי קולחין מטוהרים על פרמטרים מקצועיים בכבשים לחלב

סמיר קעדאן חיים ליבוביץ אברהם זינו יהושוע מירון הישאם אשתיווי

מניפולציות ממשקיות ותזונתיות, לשיפור ביצועי הגדילה של טלאי אסף בתנאי הקיץ הישראלי

חיים ליבוביץ אברהם זנו סמיר קעדאן יהושוע מירון

בדיקות גנטיות לקביעת יחסי אבהות בין תיישים לעזים בעדר, על מנת לאפיין את תרומתם בפרמטרים שונים על מנת להגיע לשיפור ביצועי עדר העזים הישראלי

גילה כחילה בר גל

שילוב שלמון יפואי (Cephalaria Joppensis) מבוית כמספוא גס משופר במנת כבשים חולבות

זנו אברהם חיים ליבוביץ קושניר אורי נאשף כאמל מירון יהושע

דו”ח מסכם נפיצות נשאות נוגדנים לנאוספורה קנינום וטוקסופלזמה גונדי בצאן

גודל פונט