up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

מחקרי ממשק

השוואת יעילות השימוש במתזי קו נוע למתזי אקווה מאסטר לצורך צינון פרות חלב בחצר ההמתנה

עמי ארנין, אמן צ'ולה, מיכאל ואן סטרטן

פיתוח תחליף חלב יונקים ייעודי בעל אפקט פרביוטי לשיפור בריאות העגל היונק – דר אריאל שבתאי

ד"ר אריאל שבתאי

ניתוח השפעות סביבתיות של ייצור חלב בקר באמצעות שיטת ניתוח מחזור חיים (LCA) כבסיס לצמצום השפעות מקומיות וגלובליות

ד"ר מידד קיסינגר

תקציר – ניתוח השפעות סביבתיות של ייצור חלב בקר באמצעות שיטת ניתוח מחזור חיים (LCA) כבסיס לצמצום השפעות מקומיות וגלובליות

ריאקטור סולארי מתקן חלוץ לנידוף שפכי הרפת ויצור קומפוסט מזבל המדרכים

הלל מלכה, יניב לבון

בדיקת שיטות לצמצום הכאב הכרוך בהסרת ניצני קרניים ובחינת ההשלכות הכלכליות הנלוות

חן הניג, שבתאי אריאל, גבי עדין, גל פלג, הלל מלכה, גלעד פקטור, שרה וויל פינקלשטיין

מציאת חלופות למערכת האוורור בחצר ההמתנה/חצר הצינון הייעודית

הלל מלכה, אייל פרנק, יניב לבון

הדברה ביולוגית משולבת של זבובים ברפתות חלב

גוטליב יובל, חיל אלעד, קלמנט אייל, קדמי מאור, מלכה הלל

גורמים המשפיעים על יעילות מערכת הצינון בפרות חלב והקשר לייצור חלב ופוריות

עמי ארנין, מיכאל ואן סטרטן

אפיון תהליכי ייצוב החומר האורגני ואיכות הקומפוסט בשיטת הטיפול “הרדוף”

יונה חן וחורחה טרצ'יצקי

השוואה בין ממשק הרדוף לממשק רגיל של טיפול בזבל סככות של חולבות ביחס לרמת הזיהום המיקרוביולוגי וההרכב הכימי של הזבל המתקבל

צבי וינברג,יאירה חן, ריקי פינטו ושלמה סלע

הרטבת מרבצים על – ידי שפכי רפת לצורך הקטנת נפח השפכים

ה. מלכה, מ. פלדלייט, מ. רוזן, ז. יחיאלי, ד. נווה וי. קלגרד

ניטור המלטה קרובה של פרת החלב בעזרת חיישן התנהגות

מלץ אפרים, אנטלר אהרון, אילן הלחמי

השפעת המעבר של פרה בין קבוצות על רווחתה וביצועיה, בהתייחסות להקבצות ממשקיות לצרכי שיפור הפוריות וייעול ההזנה

משה קאים, אפרים מלץ גבי עדין

היבטים כלכלים בהזנת העגלה משלב בגרות מינית עד ההמלטה

גבי עדין
גודל פונט