up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

מחקרי בקר לבשר

איתור סמנים גנטיים הנמצאים בתאחיזה לתכונות איכות בשר בגזע ההולשטיין הישראלי

מירי כהן צינדר

ביומרקרים בנוזלי הפה ככלי לזיהוי מוקדם של מחלות ויעילות ניצול מזון בבני בקר

אריאל שבתאי, אהרון פלמון

האם הזנת בקר בצמחיית חורש מקנה עמידות מפני תחלואה בקדחת קרציות?

אריאל שבתאי, אריה ברוש, זלמן הנקין, יובל גוטליב, מאורי רוזן

ניתוח ארוך טווח של הביצועים המקצועיים של עדרי בקר לבשר במרעה

דוד אונגר, רחל גבריאלי, זלמן הנקין

שימוש באבקת עלי צמח המורינגה לשיפור הבריאות והכשרות של בני בקר צעירים

אריאל שבתאי, גיל שגיא, מאורי רוזן, הלל מלכה

אבקת קליפות רימונים כתוסף בתחליף החלב – ההשפעה על עקת הגמילה וההשלכות על כשרות הבשר בעגלי הולשטיין

אריאל שבתאי, זהר כרם, יעקב ויה

לימוד התנהגותם של פרים במרעה לצורך שיפור ביצועיהם

עמית דולב, אריה ברוש, הנקין זלמן, יהודה יהודה, שריר בני, גבריאלי רחל, פלג גל, רועי פדרמן, וולפנזון דוד

פיתוח תכנית טיפוח לעדר הבקר הבשר הישראלי לפי מודל הפרט הבודד הרב-תכונתי

יהודה ולר, אפרים עזרא

הפחתת ריכוזי האוריאה בפלסמה אצל עגלות בשר בשיטות תזונתיות וההשפעה על הפוריות וההשפעה על הפוריות

מזרע חד שנתי לגרעינים לרעית בקר לבשר בנגב הצפוני

לנדאו סרג' יאן, ברקאי דני, כיתאין שי, קושניר אורי, צעדי אליהו

פיתוח מודל להערכת טמפרטורת הגוף של עגלים יונקים על סמך מדידת אינפרא- רד של העור באזורי הגוף השונים

פיתוח מודל להערכת טמפרטורת הגוף של עגלים יונקים על סמך מדידת אינפרא- רד של העור באזורי הגוף השונים – 870-1535-09

רוזן מאורי, מלכה הלל, ורעות ריבק

זיהוי מוקדם של הסיכוי לפתח מחלות דרכי נשימה (BRD) בבקר – דו”ח מסכם לתכנית 362-0152-09

אריאל שבתאי, יעקב ויה, מאורי רוזן, אריה ברוש ומרדכי ולדמן

שיפור איכות הטבחה של עגלי פיטום עי איתור עגלים בעלי רמת גליקוגן נמוכה בשריר והטיפול בהם באמצעות הגמעת תמיסה גלוקוגנית – 570-1505-08

רוזן מאורי ומלכה הלל

השפעת הגבלת צריכת המזון על הייצור ואיכות הטבחה של עגלי פיטום 870-1506-08 ,

רוזן מאורי ומלכה הלל
גודל פונט