up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מחקרי רבייה ופוריות

שיפור והתאמת תהליך העברת עוברים לפרות הולשטיין – פריזי גבוהות תנובה במשק החלב בישראל

ד"ר טל רז, ד"ר יואל זרון, ד"ר אמיר שיפמן - 2015 - מספר מחקר 705-0068-15

ביסוס ובחינת מדד הדעיכה לצורך חישוב פקטור המיהול והכנת הקשיות להזרעה

פרופ' צביקה רוט, ד"ר יואל זרון, גב' טניה קוגן - 2017 - מספר מחקר 820-339-17

הקטנת תדירות החליבה בחודש הראשון לתחלובה כאמצעי לשיפור מאזן האנרגיה והשפעתו על תנובת החלב מטבוליזם וביצועי הפוריות

ד"ר עוזי מועלם

זיהוי ביומרקרים בחלב ככלי לאבחון הסטטוס המטבולי של פרות לאחר המלטה

מאיה זכות ניסים סילניקוב ז"ל

דו״ח מסכם נורית ארגוב לתכנית – 820-0338-19

נורית ארגוב

ביסוס שיטת הדופלר בשחלה וברחם ואפיון שינויים

ד"ר חן הניג – ווטרינרית המכון לבעלי חיים. ווטרינרית מנהל המחקר החקלאי. עובדת תקן מכון

השפעת פרופיל חומצות השומן בדם וברקמת השומן על הרכב בועית שומן החלב

נורית ארגוב

השפעת אפקטיביות ממשק הצינון של פרות בקיץ על הנוחות התרמית של הפרה ועל רווחיות הרפת

ערן גרשון, חיים גסיטוע ומשה קאים

זיהוי סמנים מטבוליים ברקמת שומן ככלי לאיפיון תתי אוכלוסיות של פרות לאחר המלטה המצטיינות בהסתגלותן הפיזיולוגית ליצרנות גבוהה

ד"ר מאיה זכות המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן

שימוש בעוברי מכלוא לשיפור פוריות הקיץ והסתיו של פרות חלב

פרופ' צביקה רוט – המחלקה לבעלי חיים, הפקולטה לחקלאות, רחובות

הימצאות רעלנים במזונות צמחיים המשמשים להאבסה והשפעתם על איכות תאי הזרע

ד"ר צביקה רוט – המחלקה לבעלי חיים, הפקולטה לחקלאות, רחובות

בחינה של גישות לשיפור פוריות הקשורות לפגיעה של דלקת עטין קלינית בגוף הצהוב

דוד וולפנזון, גבריאל לייטנר, עדין שווימר, קאים משה, יואב שעני, ירון קרסל

מעורבות המיטוכונדריה בקביעת הרכב וריכוז הפוספוליפידים בחלב

נורית ארגוב- ארגמן, מטבוליזם שומן בבלוטת החלב, הזנת מעלי גירה. הפקולטה

תנועה פרוגרסיבית כמדד להערכת איכות הזרמה של פרים

ד"ר צביקה רוט – המחלקה לבעלי חיים, הפקולטה לחקלאות, רחובות

אפיון הכשלים הפיזיולוגיים הגורמים לתופעת פרות קשות התעברות (Repeat-breeder cows)

ד"ר עוזי מועלם פרופ' רינה מידן מר משה קאים
גודל פונט