up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מחקרי פוריות ופיזיולוגיה

טיפול חד-פעמי ב- GnRH בסמוך לניטור ממוחשב של פעילות הייחום, לתזמון מיטבי של ביוץ והזרעה ולשיפור ההתעברות של פרות חלב

דוד וולפנזון, צבי רוט, יניב לבון, ערן פרידמן – 2019, מס המחקר 820-0335-18

השפעה סינרגטית/אדטיבית של רעלנים המצויים במזונות על חיוניות תאי-זרע של בקר

צבי רוט, יואל זרון – 2020, מס המחקר 820-0346-18

ביצוע בדיקות הריון מוקדמות בחלב והשפעתן על רווחת הפרה וביצועי הרבייה בהשוואה לבדיקות הריון רקטליות

יניב לבון, שמוליק פרידמן, עדין שווימר, רמה פלק – 2020, מס המחקר 983-0036-20

הערכת יעילותו של צינון הלילה ברפת החלב מבחינת תנובת חלב ופוריות

ד"ר עמי ארנון וד"ר מיכאל ואן סטראטן – "החקלאית", 2021, מס המחקר 668-0120-20

השפעת תאורה מלאכותית בלילה על יעילות ניצולת מזון ותנובת חלב ורכיביו של פרות

אביב אשר, 2020, מספר מחקר 596-0410-19

ביסוס ובחינת מדד הדעיכה לצורך חישוב פקטור המיהול והכנת הקשיות להזרעה

פרופ' צביקה רוט, ד"ר יואל זרון, גב' טניה קוגן - 2017 - מספר מחקר 820-339-17

הקטנת תדירות החליבה בחודש הראשון לתחלובה כאמצעי לשיפור מאזן האנרגיה והשפעתו על תנובת החלב מטבוליזם וביצועי הפוריות

ד"ר עוזי מועלם, 2016, מספר מחקר 362-0499-16

שיפור והתאמת תהליך העברת עוברים לפרות הולשטיין – פריזי גבוהות תנובה במשק החלב בישראל

ד"ר טל רז, ד"ר יואל זרון, ד"ר אמיר שיפמן - 2015 - מספר מחקר 705-0068-15

לארכיון מחקרי פוריות ופיזיולוגיה

גודל פונט