up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מחקרי בריאות ורווחת בעלי חיים

חשיבות נשאים משניים בשימור קדחות-קרצית: בחינה מערכתית של הפצה ושימור קדחות באזורי גידול בקר

גיא דוברת, עשהאל רוט, עמית דולב, רוני קינג, מוניקה לשקוביץ מזוז ונריה מנשרי, 2020, מס' מחקר 277-0715-19

זיהוי גורמי אלימות בחיידקי מיקופלסמה בוביס מחוללי דלקות עטין בפרות חלב בישראל

אינה ליסניאנסקי ונחום שפיגל, 2019, מס' מחקר 847-0386-19

בחינת המודעות והידע בקרב הרפתנים בנושא הצרכים המנטליים של בקר לחלב

דר' שרה וייל פינשטיין, דר' דגנית בן דב, דר' אילת שמואלי, דר' מיטל בקאל וייס, דר' חן הניג, דר' גלעד פקטור, הלל מלכה, גל פלג, דר' יניב לבון, דר' שמוליק פרידמן, 2021, מס' מחקר 845-0294-19

חיסון בקר כנגד קדחת קקיונית: יצירת תרכיב רקומביננטי ובדיקת בטיחות ואימונוגניות בבקר

דניאל ברקן, אייל קלמנט, 2021, מחקר מספר: 705-0072-19

שימוש בתאי גזע לטיפול בדלקות רחם בפרות חלב

ד"ר שרון שלזינגר, פרופ' נחום שפיגל 2020, מחקר מספר: 1430-281

הערכת הדינמיקה וההשפעה הכלכלית הקשורה בהדבקה בנגיפי כחול הלשון וקדחת קקיונית בעדרי בקר לחלב בישראל

פרופ' אייל קלמנט - 2019 - מספר מחקר 705-0071-19

השפעת הדבקה פומית ב-Mycobacterium vaccae חי על הפרשת חיידקי Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis

פרופ' דניאל אלעד, ד"ר שלמה בלום, ד"ר אינה ליסניאנסקי, 2017, מספר מחקר 845-0291-18

סקר נוכחות חיידק השחפת בעדרי הבקר בישראל ואפיונו ברמה הגנטית

ד"ר כחילה בר גל, פרופ' דני אלעד, דר' עוזרי, 2016, מחקר מספר: 752-0062-14

לארכיון מחקרי בריאות ורווחת בעלי חיים

גודל פונט