up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחקרי בקר לבשר

בחינת הקשר בין רמת מגנזיום בסרום והתרחשות הפלות בפרות מגזעי בקר לבשר במרעה

רחלי גבריאלי, טל שקולניק - 870-1645-20

השפעת נשאות נוגדנים לנאוספורה קנינום על שיעור ההפלות בצאן במספר הריונות עוקבים   

מוניקה לשקוביץ מזוז, שרון תירוש לוי, שמוליק זמיר, מיכל פרי מרקוביץ,  סויצקי איגור, ילנה בלינדר, 2019, מס' מחקר 851-352-21

ניתוח סיכון ונזקים, והיענות ומוטיבציית רפתנים לחיסון כנגד ברוצלוזיס, קטרת העור, כלבת, קדחת שלושת הימים ובוטוליזם

פרופ' אייל קלמנט, 2020, מס' מחקר 705-0078

פלטפורמת חישה אופטית חדשנית לזיהוי ואומדן מהיר של חיידק מסוג Brucella

דר' גיאורגי שטנברג, דר' סבטלנה ברדנשטיין, 2019, מס' מחקר 459-4570

חשיבות נשאים משניים בשימור קדחות-קרצית: בחינה מערכתית של הפצה ושימור קדחות באזורי גידול בקר

גיא דוברת, עשהאל רוט, עמית דולב, רוני קינג, מוניקה לשקוביץ מזוז ונריה מנשרי, 2020, מס' מחקר 277-0715-19

ניטור התנהגות ועקות בעזרת מדידה אוטומטית של פעילות ופיזור מרחבי של בקר במרעה

רחל גבריאלי - שה"מ, 2021, מספר מחקר 870-1628-17

בדיקת איכות קולוסטרום של גזע בקר לבשר (סימנטל) כתלות בעונה ובחינת השפעות אפשריות של תחליפים על שרידות היונק במרעה בעונת הקיץ

גל פלג, טל שקולניק, רחלי גבריאלי, ד"ר שלמה בלום, ד"ר אולג קריפקוס - 2019 - מספר מחקר 870-1630-19

ניטור רמות מינרלים והקשרם לביצועי פוריות ופחתי הריון בעדרי בקר לבשר במרעה

גל פלג רחלי גבריאלי - 2017- מספר מחקר 870-1626-17

לארכיון מחקרי בקר לבשר