up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מחקרי צאן

השפעת תאורה מלאכותית בלילה על יעילות ניצולת מזון ותנובת חלב ורכיביו של עיזים – דו”ח מדעי מסכם לתכנית

דר' אביב אשר, מו"פ צפון, מיג"ל, 2020, מספר מחקר 596-0411-19

אפיון הקשר בין יעילות היצור ואיכות הבשר בטלאים לפיטום באמצעות מניפולציה תזונתית

מירי כהן צינדר, אריאל שבתאי, חיים ליבוביץ, רותם אגמון - 2019 - מספר מחקר 362-549-19

השפעת מספר העוברים על יעילות, יצרנות ורווחת הכבשה ההרה

הניג חן, ערן גרשון, חיים לבוביץ - 2016 - מספר מחקר 382-0017

העלאת שיעור החלבון בחלב עזים

יאן לנדאו צח גלסר חוסיין מוקלדה - 2018 - מספר מחקר 277-0588-18

תפוקת כבד בעיבוד מקורות אנרגיה גלוקוגניים בצאן

חי דביר , עוזי מעולם - 2019 - מספר מחקר 362055318

נקודת שיווק אופטימאלית במשקי פיטום טלאים

צ. גלסר, א. הלחמי, א. גודו, א. וילנסקי, י. לפר - 2017 - מספר מחקר 183-0010-15

פיתוח אבטיפוס לחיסון רקומביננטי כנגד הזנים הישראליים השכיחים של נגיף הלשון הכחולה – אורן ארסטר

ארסטר אורן וליזר בומברוב גולדנדר נטליה חיניץ יבגני

השפעת צינון כבשים לבשר בעונה החמה על שיעור ההתעברות והוולדנות

סמיר קעדאן מוחמד הבראת חסן עזאיזה

עקת חימצון במהלך ההיריון והקשר שלה לחיוניות השגר הנולד ולבריאות האמהות

אריאל שבתאי אלכס רוזוב אלישע גוטויין

אפיון חלב צאן, עזים וכבשים במיכל החלב והקשרו באיכות החלב ומוצריו

גבריאל לייטנר יניב לבון

ניטור שומני חלב בענף העיזים לתועלת מגדל העיזים, התעשיין והצרכן

נורית ארגוב יאן לנדאו

ממשק גידול טליות תחלופה בתקופת הינקות, והרכב המנה בתקופה שלאחר הבגרות המינית והשפעתם על מיצוי פוטנציאל הייצור החלב שלהן כחיות בוגרות

חיים ליבוביץ

הערכת תכשיר מתכלה של אמוקסיצילין בשחרור מושהה בהזרקה תת עורית לעיזים

בדיקת השפעת השימוש בתחמיץ תירס שהושקה במי קולחין מטוהרים על פרמטרים מקצועיים בכבשים לחלב

סמיר קעדאן חיים ליבוביץ אברהם זינו יהושוע מירון הישאם אשתיווי

מניפולציות ממשקיות ותזונתיות, לשיפור ביצועי הגדילה של טלאי אסף בתנאי הקיץ הישראלי

חיים ליבוביץ אברהם זנו סמיר קעדאן יהושוע מירון
גודל פונט