up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מחקרי טיפוח ותורשה

השפעת תאורה מלאכותית בלילה על צריכת מזון, גדילה, בריאות ורווחה של עגלים יונקים מגזע הולשטיין ישראלי

אראיל שבתאי

בחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש על מדדים בתחלובה העוקבת

הלל מלכה איל פרנק דוד בירן יואב שעני, אפרים עזרא, יניב לבון

בדיקה השוואתית של בולוסים למדידת טמפ’ הכרס ביחס לטמפ’ וגינלית ככלי לניטור טמפ’ הפרה

י. שעני, פ. שורק, ה. מלכה, י. לבון

פיתוח מודל סימולציה סטוכסטי לאומדן נזק כלכלי ברפת החלב הישראלית

איל קמחי, מיכאל ואן סטרטן

השפעת שטח המחיה של פרות חלב על רווחתן ועל מדדי היצור

הניג חן, שבתאי אריאל, גבי עדין, הלל מלכה

השוואה בין שיטת גידול יונקים עד גמילה במלונה פרטנית לעומת מלונה קבוצתית/חברתית

דר' הניג חן, דר' מירון יהושע, דר' שבתאי אריאל, דר' גבי עדין, הלל מלכה, גל פלג

נידוף שפכי מכון החליבה באמצעות מתקן קומפוסטציה אינטנסיבי באוורור מאולץ

הלל מלכה, ד. פלודה

בחינת טכנולוגיית ננומרוכבים לטיפול בשפכי רפתות

הלל מלכה

הקטנת הנזק הסביבתי משפכי רפתות עי הרטבת מצע זבל, מחוץ לסככות הרביצה

ה. מלכה, מ. פלדלייט, ס. רוזן, ז. יחיאלי, ת. עבוד, ע. סמילנסקי, ה. קאופמן

היבטים פיזיולוגים מדדי ייצור רווחת החיה ופוריות בפרות חלב בקיץ שיצוננו בשיטת הערפול והחלפת אויר מבוקרת בהשוואה לצינון המשלב הרטבת הפרה ואוורור מאולץ

אבי שמאי, אבי ארבל, משה קאים, חיים גסיטוע, הלל מלכה, סטיבן רוזן

מיפוי עדין ואיתור הגן המשפיע על ייצור שומן וחלבון החלב על כרומוסום מספר 7 בבקר

מיכה רון, איל סרוסי, יהודה ולר

סיכום מחקר סלקציה גנומית לפי מערך של 54,000 סמנים גנטיים

יהודה ולר, אפרים עזרא יואל זרון ומיכה רון

פיתוח תכנית למבחנים גנטיים של משקל עגלים בעדר הבקר הישראלי

יהודה ולר ואפרים עזרא

פיתוח תכנית לחישוב ריבוי בשארות בעדר הבקר הישראלי

דוח מסכם פיתוח תכנית לחישוב ריבוי בשארות בעדר הבקר הישראלי

יהודה ולר אפרים עזרא
גודל פונט