up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מחקרי הזנה ומספוא

פתוח תשתית גנטית של שלמון יפואי (Cephalaria joppensis) כצמח מספוא במחזור הפלחה בישראל

שמואל גלילי, יהושוע מירון, רן חובב, אהרון בללו, חנה בדני, ישי קציר ודוד שמש - 2018- מספר מחקר 277-0587-18

ערך מזוני של עשב הטף Eragrostis tef למעלי גירה יצרנים

סמיר מבג'יש יהושע סרנגה - 2016 - מספר מחקר 820-0328-17

בחינת ערכה התזונתי של שעורה כמזון גס לרפת החלב – דוח מסכם יואב שעני לתכנית 870-1629-19

יואב שעני

דוח מסכם מחקר סמיר מבגיש 820-0377-19 יעילות ניצולת פחמימות וויסות צריכת המזון על ידי תוספי ארומות וטעמים למנת מעלי גירה ברמת המעי הדק ובעל החיים השלם

סמיר מבג'יש

בחינת יבול וערכם התזונתי של זנים קיימים וחדשים בגידולי המספוא הקיציים – 2019

יואב גולן, דר' און רבינוביץ, ישי קציר, מחמוד זועבי ושמעון לחיאני

פתוח תשתית גנטית של שלמון יפואי כצמח מספוא במחזור הפלחה בישראל – דוח מסכם מחקר 277-0587-18

שמואל גלילי

בחינת מתן RESVERATROL להעלאת פעילות SIRTUIN ברקמת השומן כאמצעי לשיפור הססטוס המטאבולי והייצור של פרות חלב בתנאי עקת חום

ד"ר מאיה זכות

דוח מסכם בנושא פיתוח צינון מבוקר חיישנים לשיפור היצרנות והפוריות בתנאי עקת חום – שוקי מירון לתכנית – 362-0517-18

שוקי מירון

מבחן זני תירס למספוא ארצי – 2018 – ואב גולן ודר’ און רבינוביץ

יואב גולן, און רבינוביץ, ישי קציר, מוחמוד זועבי, שמעון לחיאני

יישום זבלי רפתות בגידולי דגן למספוא בממשק עיבוד אי פליחה כפתרון הרחקה יעיל, כלכלי וסביבתי – דו”ח מחקר מסכם לשנים 2015-2017

רואי בן דוד, מני בן חור, צבי ויינברג, אלי ארגמן, הלל מלכה, אפרת הדס, יאירה חן, כאמל נאשף, אור רם, אשר אייזנקוט

ערך מזוני של עשב הטף Eragrostis tef למעלי גירה יצרנים

סמיר מבג'יש

בחינת הזנה בתחמיץ תירס המעובד עי מכשיר SHREDLAGE בהשוואה למעוך קונבנציונאלי על ביצועי פרות חלב

יואב שעני, יואב גולן, איל פרנק

בחינת תוכנה חדשה לתכנון מנת הפרות עי כרית נתונים ממאגר הנתונים של נעה

יניב לבון

פיתוח שיטה ומודל לחיזוי צריכת מזון פרטנית ויעלות ניצול המזון לייצור בתנאי משק בהתבסס על חיישנים למדידת התנהגות האכילה של פרת החלב

מירון יהושע, הלחמי אילן

מבחן זני תירס למסופא ארצי – 2017

יואב גולן, דוד שמש, און רבינוביץ ושמעון פרגמניק
גודל פונט