up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מחקרי בריאות העדר

שימוש בתאי גזע לטיפול בדלקות רחם בפרות חלב

ד"ר שרון שלזינגר, פרופ' נחום שפיגל 2020, מחקר מספר: 1430-281

חיסון בקר כנגד קדחת קקיונית: יצירת תרכיב רקומביננטי ובדיקת בטיחות ואימונוגניות בבקר

דניאל ברקן, אייל קלמנט, 2021, מחקר מספר: 705-0072-19

הערכת הדינמיקה וההשפעה הכלכלית הקשורה בהדבקה בנגיפי כחול הלשון וקדחת קקיונית בעדרי בקר לחלב בישראל – דוח מסכם אייל קלמנט לתכנית 705-0071-19

השפעת הדבקה פומית ב-Mycobacterium vaccae חי על הפרשת חיידקי Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis – ניסוי שדה

סקר נוכחות חיידק השחפת בעדרי הבקר בישראל ואפיונו ברמה הגנטית

כחילה בר גל גילה, אלעד דניאל, עוזרי רוני

אפידמילוגיה של מיקופלזמה בוביס ברפתות החלב בישראל

עומר קליין

פיתוח ושימוש באמצעים מולקולריים חדשניים לניטור של נגיפים אלימים לבקר בפרוקי רגליים

אורן ארסטר

חשיבות הרכב אוכלוסיית החיידקים בכרס לבריאות הפרה ההריונית והוולד – בריאות

ערן גרשון, יצחק מזרחי

גורמי הסיכון והדינמיקה של מחלת הפה והטלפיים בישראל – בריאות

פיתוח גישות לאבחנה מבדלת של נגיף שלושת הימים (Bovine ephemeral fever viruse (BEFV בין נגיף תרכיב ונגיפי שדה אלימים מחקר אפידמיולוגי של המחלה

שטרם יהודה, ארסטר אורן, רובינשטיין מריסול, חיניץ ייבגני, קדמי מאור, סטראטן מיכאל, שריר בנימין, קפלן ורוניקה

שיפור שיטות אבחון ובקרה של מיקופלסמוזיס בבקר

ליסנינסקי אינה, מיקולה אינה, גרשמן אירנה, אלעד דני, הרוש שמעון

השפעת הדבקה פומית ב-Mycobacterium vaccae חי על המערכת החיסונית של בני בקר במטרה למנוע הדבקות בבת שחפת

דניאל אלעד, גבריאל לייטנר, אולג קריפוקס, שלמה בלום, יעקב ברנר, זינה ביידר, קליה גרינברג

אנליזות פיסיולוגיות וגנטיות להבנת הקשר בין תגובה לעקה ורגישות למחלות נשימה בבקר

אריאל שבתאי

בחינת יעילות הטיפול לקטוזיס תת קליני בפרות חלב

חגי עקיבא

תוכנית פריסה ארצית של מלכודות ניטור חרקים ונגיפי ארבו ברפתות החלב בישראל

אייל קלמנט, יובל גוטליב
גודל פונט