up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מנגנון לקביעת מחיר מיוחד לרכישת אבקת חלב מייצור מקומי לתעשיית המזון לבעלי חיים – מעודכן

 

תעשיית המזון לבעלי חיים רוכשת אבקת חלב לייצור מוצריה.

על מנת לעודד תעשייה זו לרכוש אבקת חלב מייצור מקומי ועל מנת לאפשר את ניהול מלאי האבקה בצורה מיטבית, הוחלט לאפשר, באישור מועצת החלב ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מכירה במחיר מיוחד.

אבקת חלב” – אבקת חלב לשימוש בשוק המקומי בכשרות רגילה, בשקים של 25 ק”ג ובמשטח מעל 1 טון.

הרוכש” – כל מפעל המשתמש באבקת חלב לייצר מזון לבעלי חיים.

מחיר מיוחד” – מחיר שייקבע על ידי מועצת החלב פעמיים בשנה: בחודש אוגוסט יקבע המחיר למחצית הראשונה של השנה העוקבת ובחודש פברואר יקבע המחיר למחצית השנייה של אותה שנה. המחיר שייקבע הוא המחיר המעודכן בבורסה בגרמניה עבור אבקה לבעלי חיים לפי אתר clal.it באותו מועד, בהתאם לשער החליפין של האירו.

שער חליפין” – שער החליפין של האירו ביום 3 לחודש ספטמבר עבור מחצית השנה העוקבת ושער החליפין ביום 3 לחודש מרץ עבור המחצית השנייה של אותה שנה (במידה ומועד זה יהיה ביום שבתון, השער ייקבע יום לאחר השבתון).

הסדר מכירה :

  1. הרוכש יפנה למועצת החלב בבקשה בכתב לרכישת אבקת חלב במחיר מיוחד ויציין את הכמות אותה הוא מבקש ומתחייב לרכוש , עד סוף חודש ספטמבר לגבי הכמות המבוקשת במחצית הראשונה של השנה העוקבת ועד סוף חודש מרץ לגבי הכמות המבוקשת במחצית השנייה של השנה .
  2. מועצת החלב תבחן את הבקשות ותקבע את הכמות המאושרת לרכישה במחיר מיוחד ובהתאם למלאים הקיימים ומרכי הענף.
  3. בקשות שלא הוגשו במועד ובכפוף לכך שהבקשות שהוגשו במועד אושרו במלואן, ייבחנו על ידי צוות הוויסות במועצה ובמידה וישנם עודפים של אבקה ומקורות מימון נדרשים, תאושר הבקשה או חלקה במחיר האחרון שנקבע בבורסה בגרמניה עבור אבקה לבעלי חיים לפי אתר clal.it , בהתאם לשער החליפין של האירו ובתוספת 5% .
  4. הרוכש יחתום על כתב התחייבות לרכישת אבקת החלב במחיר המיוחד ובכמות שאושרה על ידי מועצת החלב.
  5. מדי חודשיים יציג הרוכש למועצת החלב מסמכים, מאושרים על ידי רואה חשבון, והמעידים על רכישה ושימוש באבקת החלב.
  6. המועצה לא תישא באחריות לאיכות אבקת החלב שנרכשה.

לטופס כתב התחייבות ותנאים לרכישת אבקת חלב לתעשיית המזון לבעלי חיים לחץ כאן

 

 

 

גודל פונט