up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מכסת חלב עיזים לצרכי מחקר

בכוונת וועדת המכסות להקצות מכסת חלב עיזים בהיקף כולל של כ – 120,000 ליטרים לצורכי מחקר בחלב.

מדובר במכסה המוקצית מזה שנים לצרכי מחקר כאשר בשנים האחרונות הוקצתה למכון וולקני, שהודיע שאין בכוונתו להמשיך במחקר.

מכון מחקר המבקש לקיים מחקר בחלב עיזים, בשנת 2020, מתבקש לפנות לוועדת המכסות לבחינת בקשתו עד ליום 31/12/2019.

יש לצרף לבקשה מסמכים המעידים על היות הגוף הפונה מכון מחקר, וכן על קיומו של דיר בבעלות הפונה או אסמכתאות בדבר התכנות הקמת דיר.

 

גודל פונט