up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

טיוטת התקנות להקצאת תוספת המכסה בשנת 2016

שלום רב,

משרד החקלאות פרסם להערות הציבור את טיוטת תקנות משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע”ו 2016. (רצ”ב). מדובר בתקנות העוסקות בהקצאת תוספת המכסה (ס”ה 50 מיליון ליטרים ) ליצרנים קיימים והקצאת מכסות ליצרנים חדשים.

הציבור מוזמן להעיר את הערותיו עד ליום ד’ 17.2.2016

לידי הגב’ תקוה מועלם tikvam@moag.gov.il. <mailto:tikvam@moag.gov.il>נבקשכם כי תעבירו את הערותיכם גם ליועצת המשפטית של ועדת המכסות עו”ד עילית סקפא-לנדאו ilits@milk.org.il<mailto:ilits@milk.org.il> .

לאחר קבלת הערות הציבור יקוים הליך של התייעצות עם מועצת החלב, ייכתב הנוסח הסופי (הנוסח הסופי צריך לקבל את אישור משרד המשפטים) והתקנות יוגשו לועדת הכלכלה של הכנסת לאישור.

לאחר אישור ועדת הכלכלה והפרסום ברשומות תוכל ועדת המכסות ליישם את ההקצאות כאמור בתקנות. מאחר ומדובר בטיוטא, ייתכן כי הנוסח הסופי של התקנות יהיה שונה לרבות הערכים הכמותיים של תוספות המכסה ליצרנים.

לנוחיותכם צירפנו את המסמכים הבאים:

בכבוד רב,
מיכל קראוס
מנכ”לית מועצת החלב

לצפייה בהודעת משרד החקלאות – לחצו כאן

</mailto:ilits@milk.org.il></mailto:tikvam@moag.gov.il>

גודל פונט