up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

חוברת חוק תכנון משק החלב מהדורה מעודכנת 2018

אנו שמחים להגיש לכם חוברת מעודכנת של חוק תכנון משק החלב.

חוק החלב הוא החוק שמסדיר את התנהלות משק החלב במסגרת של חקיקה ראשית ותקנות. מאז פרסום החוק ברשומות נוספו תקנות בהתאם למתחייב מסעיפי החוק השונים.

לחוברת החוק מצורפות גם התקנות הבאות:

–  תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד 2014.

–  תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסה של יצרנים שיתופיים בענף הבקר), התשע”ה – 2015.

–  תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב), התשע”ב – 2012.

אנו ממשיכים לעבוד על התקנת תקנות נוספות שמתחייבות לפי פרקי החוק, נעדכן את החוברת גם בעתיד עם תקנות חדשות שיתווספו.

בכל שאלה שקשורה בחוק או בתקנות ניתן להתייעץ עם היועצת המשפטית של וועדת המכסות או עם חברי הוועדה בפניה למחלקה המשפטית של מועצת החלב או בפניה לוועדת המכסות באמצעות אתר מועצת החלב לחץ כאן או באמצעות המייל של המועצה office@milk.org.il .

לחץ/י כאן לצפיה בקובץ
גודל פונט