up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הקצאת תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים

בהתאם לתקנה 7 לתקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2018 בענף הבקר ובענפי הצאן)(הוראת שעה), התשע”ח – 2018, בכוונתה של ועדת המכסות להקצות תוספת מכסה מיוחדת, בהיקף כולל של מיליון ליטרים, ליצרנים מושביים המעסיקים ברפת את ילדיהם או את בני הזוג של ילדיהם (להלן – תוספת מכסה מיוחדת).

לדף הנחיות לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת תוספת מכסה מיוחדת לחץ כאן

לטופס הצהרת רואה חשבון לחץ כאן

תאריך אחרון להגשת הטפסים 15.10.2018

שווה לקרוא

טופס הצעת רכש – השתתפות בתהליך ניוד מכסות

טופס הצעת רכש – השתתפות בתהליך ניוד מכסות

קרא עוד
טופס נוסח ערבות בנקאית

טופס נוסח ערבות בנקאית

קרא עוד
מעבר מחלבה לשנת 2019 – חלב כבשים

מעבר מחלבה לשנת 2019 – חלב כבשים

קרא עוד
טופס רשיון עסק למנהל המכסות

טופס רשיון עסק למנהל המכסות

קרא עוד
גודל פונט