up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הקצאת תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים

בהתאם לתקנה 7 לתקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2018 בענף הבקר ובענפי הצאן)(הוראת שעה), התשע”ח – 2018, בכוונתה של ועדת המכסות להקצות תוספת מכסה מיוחדת, בהיקף כולל של מיליון ליטרים, ליצרנים מושביים המעסיקים ברפת את ילדיהם או את בני הזוג של ילדיהם (להלן – תוספת מכסה מיוחדת).

לדף הנחיות לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת תוספת מכסה מיוחדת לחץ כאן

לטופס הצהרת רואה חשבון לחץ כאן

תאריך אחרון להגשת הטפסים 15.10.2018

שווה לקרוא

טופס עדכון פרטי יצרן

טופס עדכון פרטי יצרן

קרא עוד
בקשה לקבלת מכסה לייצור בתנאי "משק סגור" וכתב התחייבות

בקשה לקבלת מכסה לייצור בתנאי "משק סגור" וכתב התחייבות

קרא עוד
מעבר מחלבה לשנת 2019 – חלב עיזים

מעבר מחלבה לשנת 2019 – חלב עיזים

קרא עוד
טופס בקשת יצרן פורש לאישור עקרוני לניוד מכסת חלב עזים

טופס בקשת יצרן פורש לאישור עקרוני לניוד מכסת חלב עזים

קרא עוד
גודל פונט