חדשות מועצת החלב

  

 מחיר המטרה לרבעון הראשון של שנת 2017

מחיר חלב בקר בשער המשק לחודשים ינואר-מרץ 2017 יעמוד על 189.21 אג' לליטר.
מחיר המטרה כולל ההיטל למועצת החלב יעמוד על 193.01 אג' לליטר.
מחיר זה גבוה ב- 7.35 אג' מהמחיר ששרר ברבעון האחרון של שנת 2016.
החל מינואר 2017 המחיר מבוסס על ממצאי סקר עלויות הייצור בשנת 2015 כולל עדכון מחירים לדצמבר 2016. תחשיב מחיר המטרה החל מינואר 2017 אינו כולל רכיב התייעלות מיוחדת (הפחתות "מתווה לוקר") שעמד ברבעון האחרון של 2016 על 6.79 אג' לליטר.

לוח א' מחיר המטרה באג' לליטר השוואה בין רבעון 4 2016 לרבעון 1 2017

ההבדלים בין תחשיב אוקטובר 2016 (רבעון 4) לינואר 2017 (רבעון 1) נובעים מהמעבר מסקר 2011 לסקר 2015, מעדכון מחירי התשומות ותפוקות הלוואי, מהפסקת הפחתות "מתווה לוקר" וצבירה מהתחלה של ההתייעלות השוטפת.

החל מינואר 2017 עודכנו נורמות וערכי הרכיבים, כאשר הנורמות מגלמות את ממוצע הרכיבים בשנת סקר והערכים מגלמים את יחסי המחירים. ההתייעלות הגלומה בשינוי נורמת הרכיבים שקולה ל-1.2%.

לוח ב' השינויים בתמחור הרכיבים

להודעה הרשמית של מנכ"ל משרד החקלאות על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן