חדשות מועצת החלב

  

11.8.15


קבלת חלב במחלבות – גל החום בשבוע האחרון ובזה שלפניו הביא לירידה ממוצעת של 3 ליטר חלב לנחלבת. הירידה בכמויות החלב באה מוקדם מהמתוכנן והגענו למצבים של חוסרי חלב בשוליים. מועצת החלב הפעילה נוהל ויסות בין המחלבות הקולטות.
אנו צופים כי לאורך כל חודש אוגוסט ובשבוע הראשון של ספטמבר תימשך מגמה זו.
המחלבות התאימו את תוכניות הייצור, בין היתר על-ידי שיחזור אבקת חלב מהמלאי.

ביטול התכנון בענף הצאן – ממשלת ישראל אישרה את הצעת משרדי האוצר והחקלאות לביטול התכנון בענפי הצאן החל מ-1.1.2016.
השבוע פורסמה הצעת החוק לשינוי חוק תכנון משק החלב כך שלא יכללו בו ענפי הצאן וההצעה אמורה להגיע בשבוע הבא לאישורה של ועדת השרים לחקיקה, לקראת הדיון בכנסת ובועדות. אנו לומדים את ההצעות ומנסים להיערך מבעוד מועד. יצוין כי להחלטה השלכות רבות ולאור זאת אנו מקיימים התייעצויות עם המגדלים והמחלבות על הנושאים השוטפים ועל תשלומי חובות עבר והווה ענפיים.

שולחן החלב המושבי – השבוע התארח שולחן החלב של תנועת המושבים במועצת החלב. כ-40 נציגים מהמשק המשפחתי השתתפו בדיון שעסק בחלקו הראשון בהצגת מצב הענף, ייצור ומלאים. מנכ"לית מועצת החלב עדכנה את חברי השולחן בוועדה שהקימה (ועדת קראוס) שמטרתה לבחון ולהמליץ למקבלי ההחלטות על מבנה ענף החלב בראיה לשנים קדימה, וזאת בתהליך משתף לרבות פגישות עם רפתנים באזורים, דיונים ו"שולחנות עגולים". הכוונה היא לקראת אמצע שנת 2016 לסיים את התהליך לאחר קיום סבב דיונים עם הרפתנים, נציגי התעשייה והממשלה וגיבוש ניר מדיניות שיציג מתוו׍ מומלץ לניהול הענף בשנים הקרובות. מנכ"לית המועצה הודתה לזיו מטלון יו"ר השולחן ולחברים שהגיעו והזמינה את חברי השולחן להתארח ולקיים את הדיונים במועצה באופן קבוע.