up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הזמנה לקורס גידול מספוא חורף 2019

שווה לקרוא

דוח מבקר המדינה לגבי משרד החקלאות והכפר בנושא מחלות בקר וצאן

דוח מבקר המדינה לגבי משרד החקלאות והכפר בנושא מחלות בקר וצאן

קרא עוד
הזמנה לקורס ייצור גבינות שיתקיים בחוות הניסיונות “כרי דשא” (נובמבר – דצמבר 2019)

הזמנה לקורס ייצור גבינות שיתקיים בחוות הניסיונות “כרי דשא” (נובמבר – דצמבר 2019)

קרא עוד
עדכון מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה בשנת 2019 – החלטת מועצת מנהלים 14/03/2019

עדכון מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה בשנת 2019 – החלטת מועצת מנהלים 14/03/2019

קרא עוד
אנשי השנה לשנת תשע”ח – מנהלי וצוותי הרפתות של ההתארגנות

אנשי השנה לשנת תשע”ח – מנהלי וצוותי הרפתות של ההתארגנות

פצמ"רים , בלוני תעברה, שרפת…
קרא עוד
גודל פונט