מחקר 668-0055-05


השפעת משטרי טילוף על בריאות הטלף: טילוף בעיתו לעומת טילוף קלנדארי


ב.שריר1, י.אהרוני2
1החקלאית ; 2מנהל המחקר, נווה יער

 

ברפת איילת השחר חולקו אקראית החולבות והיבשות לזוגות בשני ממשקי טילוף: טילוף בעיתו (ט"ב) וטילוף קלנדארי (ט"ק). החלוקה לזוגות בוצעה עפ"י מספר תחלובה, מרחק מהמלטה וייצור חלב. עגלות הרות שנכנסו לתחלובה חולקו עפ"י מועד המלטה צפוי ופוטנציאל ייצור. ממשק ה-ט"ק, הנהוג ברוב משקי החלב, שימש כקבוצת בקורת. החולבות טולפו פעמיים בשנה, ללא קשר למצבן הרביתי או מרחקן מהמלטה. בממשק ה- ט"ב נקבע מועד הטילוף לכל פרה עפ"י מרחק מההמלטה והוא בוצע פעמיים בשנה: בייבוש, ו- 120 ימים לאחר ההמלטה. העגלות טולפו עם המעבר לקבוצת ההכנה – 3 שבועות לפני מועד המלטה צפוי. טילוף הפרות בשני הממשקים בוצע ע"י צוות קבוע, שעבר קורס טילוף בכלוב טילוף זקור (לא מתהפך). כלי העבודה כללו סכיני טילוף, צבת, מזמרה ודיסק טלפיים (Demotec). לקויות/מחלות טלף, יצור חלב ומרכיביו ואירועי המלטה נוטרו ועובדו.


תוצאות
לקויות טלפיים נבחנו ב- 111 פרות ט"ק לעומת 129 פרות ט"ב במשך שנה וחצי. כל פרה בתצפית עברה שלושה טיפולי טילוף, בהם ניטור ורישום לקויות בכל טיפול. למיניטיס נמצא כגורם ראשי בתחלואת הטלף במשק. חומרת הלמיניטיס נקבעה בסולם 0 עד 4 (0 – בריאה). ההבדלים בין ט"ק לט"ב נותחו: א) לפי מועד הטילוף (טילוף ראשון, שני או שלישי); ב) לפי גיל הפרה (תחלובה ראשונה, שנייה או שלישית ומעלה).
בניתוח לפי מועדי טילוף נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים רק במועד הטילוף הראשון. חומרת הלמיניטיס במועד טילוף ראשון מוצגת בטבלה 1.


טבלה 1: לקויות שנרשמו במהלך 3 בדיקות טילוף בתצפית ב-111 פרות ט"ק וב-129 פרות ט"ב


בבחינה שנעשתה לכל התוצאות, ללא התייחסות למועדי הטילוף, נמצאה השפעה מובהקת לטיפול רק בפרות בוגרות מתחלובה שלישית ומעלה. תוצאות ניתוח זה מוצגות בטבלה 2.


טבלה 2: חומרת הלמיניטיס בשני הטיפולים בפרות התחלובה ראשונה, שנייה או שלישית

ללא קשר למספר הטילוף, בבחינת כל תקופת התצפית מצביעה כי פרוטוקול ה- ט"ב הביא לירידה במספר הלקויות בכלל התחלובות ((p=0.03.
במועד הטילוף האחרון ניתן להבחין במגמות ארוכות הטווח של הטיפולים (איור 1): בעוד שבעגלות הרות שנכנסו לטיפול בעיתו נמצאו לקויות רבות, טלפי הפרות הבוגרות בטיפול זה נמצאו בריאות יותר לאחר שנה וחצי. לעומת זאת, בטיפול הקלנדארי הלך ועלה מספר הלקויות עם התבגרות הפרות.


איור 1: לקויות טלף בגילים השונים כפי שנמצאו במועד הטילוף האחרון בתצפית


תוצאות עבודה זו מוכיחות כי הטילוף המניעתי המומלץ בהשוואה לטיפול התקופתי מפגיש בין המטלף והפרה בצמתים חיוניים על ציר הייצור: (א) בעת הייבוש– לפני יציאה ממנה עתירת אנרגיה וחלבון למנה פחות מרוכזת,המיטיבה עם בניית טלף בריא, בד בבד עם מעבר מסביבת בטון עוינת לרפד עמוק. (ב) לאחר שיא החלב – בסיום פרק תחלובה ראשון שאליו וממנו תגיע פרה להערכה נוספת ולטילוף מאזן.

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט