דוח מחקר מס' 870-1380-06

 

השפעת חומרי ריפוד שונים במלונות על ביצועי הגדילה של יונקים

 


מגישים:
הלל מלכה, שה"מ, המחלקה לבקר
מאורי רוזן, שה"מ, המחלקה לבקר
עדין גבי, שה"מ, המחלקה לבקר
ישראל פלמנבאום, שה"מ, המחלקה לבקר
ורנר דניאל, שה"מ, המחלקה לבקר

מבוא ותיאור הבעיה:
שיכון וממשק הריפוד הינם גורמים המשפעים באופן משמעותי על הבריאות וביצועי הגדילה של היונקים. בארץ ובעולם נפוצה המלונה כשיטת שיכון. יתרונותיה של השיטה מתבטאים בכך שהיא מאפשרת בידוד של היונק לאורך תקופת ההנקה ושיפור הקשר בין המטפל לבהמה (Quigley, 2001). מצד שני, עלולה השיטה לא לספק הגנה נאותה בתנאי עקה (עומס חום או קור, רוחות חזקות או גשם). ידוע, שתנאי האקלים משפיעים על ההתנהגות של בעל החיים באופן ישיר (Hogan, 1989), תפקיד הריפוד לספק מצע יבש ומאוורר, ללא קשר לתנאי האקלים הקיימים. לדוגמה: חומר ריפוד, המבודד מקור וסופג רטיבות במהלך החורף, חייב לאפשר בקיץ אוורור ובידוד מחום. בין הגורמים העיקריים להצלחת שיטת המלונות נמצא ממשק הריפוד של המלונה. אזור רביצה שאינו יבש עלול להגדיל את הסיכון להופעתם של גורמי תחלואה שונים, הכוללים שפשופים, פציעות, ירידה בצריכת המזון עקב נוחיות לקויה, וכתוצאה מכך ירידה בביצועי הגדילה, עלייה בתחלואה (Norheim, 1985), ובמקרים קיצוניים אף בתמותה של יונקים. בנוסף, יש לריפוד במלונה חשיבות מבחינת רווחת היונק בתוך המלונה. סוג החומר והמרקם הם גורמים המשפעים על הנוחיות של היונק בזמן הדריכה, העמידה או הרביצה במלונה. שימוש בחומר ריפוד לא מתאים עלול להשפיעה בצורה שלילת על צריכת המזון ונוחיות היונק בתוך המלונה. לפיכך, קבלת החלטה בדבר סוג החומר תושפע: א. ממחיר החומר; ב. מנוחיות היונק; ג. מנוחות העבודה בפיזור בתא וד. קצב הוספת רפד (משפיע על ס"ה חומר המשמש לריפוד) .


מטרת המחקר:
בחינת השפעתם של סוגי חומרים לריפוד שונים, הנפוצים בארץ לריפוד מלונות, על ביצועי הגדילה והבריאות של היונק בעונת החורף.


חשיבות המחקר:
קיימים מספר רב של חומרים, המשמשים כמצע ריפוד. בארץ נפוצים בשימוש קש חיטה, נסורת ופצלי שמן, כל אחד מהם בעל כושר ספיגה, מרקם ומחיר שונה, העלול להשפיע על הנוחיות, ההתנהגות והביצועים של היונק במלונה.
בעבודה, שנעשתה באוניברסיטת ארקנסאס, נבדקו מספר חומרי ריפוד והשפעתם על בריאות היונק ועל קצבי גדילה (Panivivat, 2004). המסקנות שהתקבלו מהעבודה מצביעות על חשיבות הריפוד והשפעתו על בריאות היונק וביצועי הגדילה שלו. יש לציין, כי הבדיקה נערכה בתנאים אקלימיים שונים מהארץ ובחומרי ריפוד שאינם בשימוש בארץ. מרבית חומרי הריפוד בארץ הם אורגניים. שימוש בחומרים אורגניים, שבהם % ח"י נמוך מ-65%, עם זבל, מהווים מצע אידיאלי להתפתחות זבובים (Shmidtmann, 1991). מאידך, יכולת הבידוד שלהם גדולה, בהשוואה לחומרים אנאורגניים. מכאן המוטיבציה לעריכת תצפית זו שעד כה לא נעשתה בתנאי הארץ. ע"פ סקר ראשוני שנערך ע"י דניאל ורנר (המחלקה לבקר שה"מ) ניתן לחסוך עד 7% בהוצאות העבודה בתקופת הינקות.
מחקרים בארה"ב מלמדים על ירידה של 5% בתחלואת היונקים בעקבות שימוש בחומרי ריפוד מתאימים. בארץ בעדר של כ-300 פרות ניתן לחסוך כ-40 שקל ליונק (ירידה של 40% מחומר הריפוד בעונת החורף). חסכון של עד 7500 ₪ לשנה.


שיטות וחומרים (מהלך העבודה)
בע"ח ושיכון:
41 בני בקר מהיונקים של רפת מ.ג.ע (שותפות רפת מזרע ורפת גבעת עוז. רפת החלב שוכנת במזרע והיונקיה בגבעת עוז) חולקו לשתי קבוצות כ-3 ימים לאחר היוולדן, על פי תאריך לידה ומשקל לידה. העגלות הוחזקו במלונות עד גמילה (סביב 50 יום), כאשר בכל אחת מקבוצות הניסוי ניבחן חומר ריפוד שונה.
חומרי ריפוד:
נבחנו שני סוגי חומרי ריפוד: קש חיטה ופצלי שמן.
נבחנה השפעת חומר הריפוד על השתנות החומר היבש, מספר הריפודים וכמות החומר הנדרש לשמירת המצע יבש במהלך כל התקופה עד גמילה.
הזנה:
לוח ההגמעות היה זהה בין הטיפולים ובהתאם למקובל במשק.
המזון היבש בשלוש הקבוצות היה זהה.
מעקב צריכת המזון:
צריכת המזון היבש הייתה חופשית. המזון נישקל מדי יום, קודם לחלוקתו.
שאריות יומיות נאספו מדי בוקר ונשקלו קודם לחלוקת המזון החדש. ההרכב הכימי של התערובת נבדק מספר פעמים במהלך התצפית.
מעקב גדילה:
הולדות נשקלו עם הגיעם ליונקיה אשר בקיבוץ גבעת עוז (כ – שלושה ימים לאחר הלידה), ביום הגמילה, ופעם נוספת במהלך התקופה.
בריאות:
בוצע רישום, יום יומי, של תחלואה, צליעות, שלשולים, טיפולים ומשך הטיפול.
ניתוח סטטיסטי:
ניתוח סטטיסטי של התוצאות התבצע באמצעות תוכנת JMP תוך תיקון משתני הקו-וריאנס, שלפיהם חולקו היונקים.
תוצאות:
מספר הימים עד לגמילה (כ-50 יום בממוצע), היה זהה בשני המינים ובשני הטיפולים. הזכרים נולדו כבדים ב-2 ק"ג מהנקבות, 43.8 ו- 41.5 ק"ג, בהתאמה. קבוצת הולדות שנבחרו באקראי לטיפול האפ"ש היו קלים ב- 2.4 ק"ג מאלה שבטיפול הקש (טבלה 1).


טבלה 1 – הבדלים במשקל הכניסה לניסוי בין שני הטיפולים


בשקילת אמצע התקופה, הזכרים נמצאו כבדים מהנקבות בכ – 5 ק"ג, בעוד שההפרש מנוקה משקל התחלתי בין טיפולי אפ"ש לקש היה 3 ק"ג לטובת טיפול הקש (טבלה 2).


טבלה 2 – הבדלים במשקל אמצע בין שני הטיפולים


משקל הגמילה, המתוקן לפי המין, של קבוצת הקש היה ב - 4 ק"ג גבוה מזה של קבוצת האפ"ש (טבלה 3).


טבלה 3 – הבדלים במשקל הגמילה בין שני הטיפולים


תוספת המשקל עד הגמילה הייתה 372 לעומת 416 גר'/ליום, בטיפולי האפ"ש והקש, בהתאמה. הזכרים הוסיפו 414 גר'/ליום בעוד שהנקבות הוסיפו 375 גר'/ליום. ההבדלים בין טיפולי הרפד בקצב הגדילה ובמשקל הגוף לא היו מובהקים (טבלה 4).


טבלה 4 – הבדלים בקצב הגדילה לגמילה בין שני הטיפולים


צריכת המזון במהלך הגידול עד הגמילה (תערובת על בסיס חומר יבש) בקבוצת הקש והאפ"ש הייתה 20.6 ו- 20.0 ק"ג בהתאמה. הנקבות צרכו כ-3 ק"ג יותר מהזכרים במהלך תקופה זו, אך ההבדל לא היה מובהק (גרף 1).


גרף 1 – הבדלים צריכת מזון בין שני הטיפולים


מלונות קבוצת האפ"ש קיבלו בממוצע 9.4 ריפודים עם ס"ה 51.9 ק"ג במהלך הגידול עד גמילה לעומת 7.6 ריפודים עם 14.6 ק"ג בקבוצת הקש ללא הבדלים משמעותיים בעלויות הריפוד.
סיכום:
חומרי הריפוד שנבדקו בניסוי, לא השפיעו שונה על ביצועי הגדילה והבריאות של היונקים בעונת החורף.


 

5.רשימת ספרות:


• Hogan J.S., K.L. Smith, K.H. Hoblet, D.A. Todhunter, P.S. Schoenberger, W. D. Hueston, D.E. Pritchard, G.L. Bowman, L.E. heider, B.L. Brockett and H.R. Conrad. 1989. Bacterial counts in bedding materials used on nine commercial dairies. J Dairy Sci. 72:250-258.
• Norheim K., and Simensen. 1985. An epidemiological study of factors affecting serum IgG levels in dairy cows. Nord Vet Med. 37:121-135
• Panivivat R., E.B. Kegley, J.A. Pennington, D.W. Kellogg, and S.L. Krumpelman. 2004. Growth performance and health of dairy calves bedded with different types of materials. J.Dairy Sci. 87:3736-3745.
• Quigley J., 2001. Benefits of Calf Hutches for Housing Young Dairy Calves. Calf Note N 0 56 –Calf Notes.com.

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט