בחינת משקל לידה, קצב גדילה עד שיווק ותפוקת הבשר של טלאים בני מכלואי ספולק x אפק-אסף בהשוואה לנתוני טלאי אפק-אסףדוח לתוכנית מחקר   362-0206-08

 

בחינת משקל לידה, קצב גדילה עד שיווק ותפוקת הבשר של טלאים בני מכלואי ספולק x אפק-אסף בהשוואה לנתוני טלאי אפק-אסף

 

 

תקציר

נבחנו נתוני משקל הלידה וקצב גדילה עד גיל חמישה חודשים של טלאי אפק-אסף (A.A., n=586), טלאי מכלוא ספולק x A.A. (F1, n=63) וטלאי מכלוא F1 x A.A.   (BC1, n= 197)  אשר גדלו בקבוצות מעורבות. משקל הלידה הממוצע (ק"ג) של זכרים ונקבות היה 4.9 ו4.5 , בהתאמה. טלאי מכלוא לא נבדלו מטלאי A.A. בתכונה זו. קצב גדילה ממוצע עד גיל חמישה חודשים של זכרים ונקבות מהגנוטיפים A.A., F1  ו BC1 היה: 358, 387, 382, ו 300,  295 ו317, בהתאמה. טלאי A.A. וטלאי F1  אשר נשחטו במשקל ממוצע של 63.7 ק"ג לא נבדלו בתפוקת הבשר אשר הייתה בממוצע 47.6% , וכן לא נבדלו באיכות הטבחות. המסקנה המתקבלת היא כי הכלאת הספולק בA.A. תביא לשיפור צנוע בקצב הגדילה עד גיל חמישה חודשים של טלאים מעדרי A.A.  בדורות F1 ו BC1  .

 

מבוא

מקורו של גזע הספולק באנגליה משם הוא הופץ לארצות אחרות, ביניהן לארה"ב. טיפוח הספולק בארה"ב הביא ליצירת גזע כבד ביותר, כאשר משקלן הממוצע של נקבות בוגרות מגיע לכ- 103 ק"ג. השוואה בין גזעי צאן בארה"ב מלמדת כי הספולק מדורג שני אחרי ההמפשייר מבחינת קצב הגדילה של טלאים. כמו כן, עולה מהשוואה זו כי הספולק מדורג ראשון מבחינת איכות הטבחה על פי המדד של עובי רקמת השומן מעל הצלע ה-12. לספולק וולדנות גבוהה יחסית של כ 1.7 וולדות להמלטה, והוא נחשב כגזע עמיד לעקות קור וחום. עיקר השימוש בספולק בארה"ב, וכן בארצות אחרות, הוא כגזע אב במכלואים בהם נדרש כי הטלאים יהיו בעלי קצב גדילה מהיר, נצילות מזון גבוהה, טיב גבוה של טבחה וחיוניות (Thomas, 1996).

 

אילי ספולק יובאו לראשונה לארץ  מאוסטרליה בשנת 1977 על ידי ד"ר הנרי גוט ז"ל (ראה הנוקד פ"ב, תשל"ז). הספולק האוסטרלי קטן יחסית לספולק האמריקאי. בחינת המכלוא ספולק אוסטרלי x אסף, שנערכה במושב מולדת, לא הראתה כי קצב הגדילה של בני המכלוא היה גבוה יותר מאשר זה של טלאי אסף (גוט וגוטויין, נתונים אשר לא פורסמו). במשך מספר רב של שנים לא ניתן היה להביא לארץ את הספולק האמריקאי עקב הגבלות וטרינריות. משהוסרו ההגבלות, יבאה אגודת הנוקדים בשנת 2005 בשם 13 מגדלים, 23 זכרים ו28 נקבות ספולק מארה"ב (כבביה, 2007). הצאן פוזר במספר משקים.

 

אחת הדרכים להעצים את היצור בצאן היא שילוב של שימוש בגזעים "אמהים" להם ולדנות גבוהה עם שימוש בגזעי "אב" כבדים (Down breeds), התורמים לקצב הגדילה המהיר של הטלאים המיועדים לשווק. יתרונם בגדילה של טלאי המכלוא נובע הן מתרומה הגנטית הישירה של גזע האב והן מתופעת און הכלאיים (הטרוזיס) הבאה לידי ביטוי במיכלואים.

אפק-אסף (א.אסף, (Gootwine et al., 2008 מגודל כיום במשקים רבים. זן זה הוא בעל וולדנות של כ2.5 טלאים להמלטה. מאחר והמשקל ממוצע של נקבות א.אסף הוא כ71 ק"ג - פחות מאשר הספולק (Gootwine et al., 2006b), הכלאת הא.אסף בספולק עשויה להביא לשיפור בקצב הגדילה של טלאים המיועדים לשיווק לבשר.

נתונים שנאספו במשק יהל על גדילת טלאים של מכלואי ספולק בהשוואה לגדילת טלאי ביקורת (מכלוא רומנוב-דורפר; כבביה, 2007), הראו כי טלאים ממכלואי ספולק גדלו מהר יותר ביחס לטלאי הביקורת. במשקל ממוצע של 63 ק"ג, כאשר הטלאים היו בממוצע בני 176 יום, היה ההבדל של כ3 ק"ג בין שתי קבוצות הניסוי, לטובת מכלואי הספולק.

 

מטרות:

מטרת עבודה זו הייתה לבחון את משקל הלידה ואת ביצועי הגדילה עד ליציאה, וכן את תפוקת הבשר של טלאים בני מכלוא ספולק x א.אסף בהשוואה לאלו של טלאי א.אסף.

 

חומרים, תהליכי ושיטות עבודה

גדילת טלאי א.אסף, טלאי F1 (1/2 ספולק – 1/2 א.אסף) וטלאי BC1 (1/4 ספולק - 3/4 א.אסף) נבחנה בשנים 2007 עד 2009 בעדר המחקר של מרכז וולקני בבית דגן במהלך ארבעה מחזורי גידול. בסך הכול נבדקו נתונים של 846 טלאים: 411 זכרים  ו435 נקבות, כאשר 89 מבין הטלאים נולדו כיחידים, 288 נולדו כתאומים, 290 היו בני שלישיות ו179 טלאים היו משגרים של רביעיות, חמישיות שישיות. בחינת הגנוטיפ באתר הבורולה-FecB , אשר הוכח כבעל השפעה על תכונות הגדילה (Gootwine et al., 2006b) הראתה כי 193 מהטלאים היו BB, 386 היו B+ ו 161 היו בעלי הגנוטיפ ++.  עבור  106 מהטלאים לא נקבע הגנוטיפ.

 

טלאים בני מכלוא F1 נולדו בעקבות הזרעת כבשי א.אסף בזרמת 4 אילי ספולק טהורי-גזע מתחנת ההזרעה שבאילניה; טלאים BC1 נולדו בעקבות הרבעת כבשי א.אסף בשלושה איליF1 שגודלו בעדר בית דגן. התפלגות הטלאים לפי מחזורי הגידול ועל פי דרגות המכלוא עם הספולק מוצגת בטבלה מס. 1.

 

 

טבלה מס. 1 - התפלגות הטלאים על פי מחזורי הגידול ועל פי דרגת המכלוא עם ספולק

       

 

 

משקל הלידה של הטלאים נרשם בסמוך למועד ההמלטה ומשקל היציאה נקבע במועד השיווק. על סמך נתונים אלה חושב קצב הגדילה היומי הממוצע מהלידה ועד היציאה. רוב הטלאים שהו עד גמילה ליד אימותיהם. טלאים אשר נולדו חלשים, טלאים אשר אמם לא יכלה להניק אותם, וכן חלק מהטלאים שנולדו בשגרים גדולים גודלו במיינקת והוגמעו בתחליף חלב.

בדיקת תפוקת הבשר נערכה עבור 14 טלאי F1 ו15 טלאי א.אסף מגידול מס. 33. טלאים אלה נשחטו בבית המטבחיים "מרבק".

המודל הסטטיסטי לצורך ניתוח נתוני "משקל לידה" כלל את הגורמים הבאים: תרומת הספולק (0, 1/4, 1/2), זוויג (זכר או נקבה), גנוטיפ באתר FecB ((BB,B+,++, מספר המלטה (1 עד 6, כאשר המלטות מספר 6 עד 11 קיבלו את הערך 6), גודל השגר (1 עד 4, בני רביעיות, חמישיות ושישיות נכללו בקבוצה אחת), מחזור גידול ואינטראקציה תרומת ספולק x זוויג. המודל הסטטיסטי לצורך ניתוח נתוני "קצב גדילה עד ליציאה" דמה למודל ששימש לניתוח נתוני "משקל לידה", למעט הגורם "גודל השגר" אשר הוחלף בגורם "משקל לידה". נתוני תפוקת הבשר של הטלאים נבחנו גם הם בניתוח שונות, כאשר הגורמים שנכללו במודל הסטטיסטי היו תרומת הספולק (0, 1/2), הגנוטיפ באתר  FecB (F+, ++)  ומשקל הטלה בשחיטה.  

 

 

תוצאות, דיון ומסקנות

משקל לידה וקצב גדילה

הטלאים שווקו בגיל ממוצע של 11±151 ימים (ממוצע ± ס.ת.), כאשר הגיל הצעיר ביותר היה 117 יום, והמבוגר ביותר 176 יום. משקל הטלאים בשיווק היה בממוצע 7.9 ±55.1 ק"ג. הטלה הכבד ביותר נמכר במשקל 82 ק"ג והטלה הקל ביותר במשקל 32 ק"ג. הגורמים: זוויג, מספר המלטה, גודל שגר ומחזור גידול נמצאו כבעלי השפעה מובהקת עבור משקל לידה. כל הגורמים אשר נכללו במודל הסטטיסטי נמצאו בעלי השפעה מובהקת עבור קצב גדילה עד גיל ליציאה. ממוצעי ריבועים פחותים עבור הגורמים השונים המשפיעים על משקל הלידה וקצב הגדילה אשר נתקבלו בניתוחים הסטטיסטיים מוצגים בטבלה מס. 2.  

 

טבלה מס. 2 - השפעת גורמים שונים על משקל הלידה (ק"ג) של טלאים ועל קצב הגדילה שלהם עד ליציאה (ג' ליום) במערכת מכלואי ספולק x א.אסף


במחקר זה, כמו במחקרים קודמים על הא.אסף (Gootwine et al., 2006 a,b), משקל הלידה וקצב הגדילה של זכרים היו גבוהים משל נקבות, ונשיאת האלל B באתר FecB הביאה לפחיתה במשקל הלידה ובקצב הגדילה. כמו כן, ככל שהשגר היה גדול יותר, משקל הלידה וקצב הגדילה היו נמוכים יותר. משקל הלידה וקצב הגדילה של טלאים אשר נולדו בהמלטה שנייה ושלישית היו גבוהים יותר מנתונים אלה של טלאים אשר נולדו למבכירות או לכבשים מבוגרות יחסית. קבוצות הגידול השונות נבדלו זו מזו באופן מובהק במשקל הלידה ובקצב הגדילה, כתוצאה מתנאי סביבה שונים ששררו במחזורי הגידול השונים.

 

טלאים וטליות בני מכלואי ספולק - א.אסף לא נבדלו במשקל הלידה שלהם מטלאים וטליות א.אסף, בהתאמה. קצב גדילה עד יציאה של טלאים זכרים  F1וטלאים זכרים BC1 היה דומה, וגבוה ב 24 ג' ו 29   ג' ליום, בהתאמה, בהשוואה לקצב הגדילה של טלאי א.אסף. הבדל זה יכול להיות מתורגם להבדלים במשקל הגוף של 3.6 ק"ג ו4.3 ק"ג בהתאמה, בין הטלאי א.אסף וטלאי מכלוא בגיל 150 יום. בהסתכלות אחרת, בהנחה כי משקל מכירה קבוע ועומד על 60 ק"ג, כאשר משקל הלידה הממוצע הוא 5.0 ק"ג, הרי טלאים בני מכלואי ספולק x א.אסף יגיעו למשקל מכירה כ10 יום לפני טלאי א.אסף. בהתחשב בכך שעלות אחזקת טלה ליום (ללא ההוצאות לגדילה) היא כשקל, הרי הרווח הגולמי הצפוי מפיטום טלאים בני מכלואי ספולק בהשוואה לפיטום טלאי א.אסף עד משקל של כ60 ק"ג עומד על כ 10 שקלים לטלה. רווח זה יעלה ככל שמשקל השיווק יעלה.

 

בהנחה כי לספולק טהור גזע קצב גדילה גבוה יחסית לא.אסף, צפוי היה כי טלאי וטליות F1 יעלו על טלאים וטליות א.אסף בביצועי הגדילה שלהם. אולם, בעוד שהדבר אכן ארע בזכרים, קצב הגדילה של טליות F1 לא עלה יחסית, והיה דומה לזה של טליות א.אסף. עם זאת, בדור BC1, כצפוי, קצבי הגדילה הן של הטלאים והן של הטליות היו גבוה מאלו של המקבילים להם בא.אסף. מעניין הדבר כי ביצועי גדילה נחותים יחסית של טליות F1 (אך לא של טליות (BC1 התקבלו גם בהכלאות בין הבורולה מרינו והאסף, בתחילת הדרך של יצירת זני אפק (Gootwine et al., 1993). המשמעות הביולוגית של הנחיתות בגדילה של נקבות F1 במיכלואים השונים עדיין אינה ברורה.

 

תפוקת בשר

נתונים ממוצעים של משקל הטלאים בשער המשק, משקלי הטבחות ואחוזי התפוקה הממוצעים מפורטים בטבלה מס. 3. בדיקה של תפוקת הבשר נמדדה בעבור 14 טלאים  F1ו15 טלאי א.אסף, כאשר המשקל הממוצע בשער המשק של כל הטלאים המשווקים היה 63.7 ק"ג. התפוקה הממוצעת הייתה 47.6%. ניתוח שונות לימד כי סוג הטלה (א.אסף או F1), נשיאת מוטציית הבורולה ומשקל השחיטה לא השפיעו על אחוז התפוקה.

טבחות של טלאי המכלוא ושל טלאי א.אסף סווגו בהתאם למדדים הנהוגים בשוק האירופאי (גוטויין, 2001). רוב הטבחות סווגו כ E  וכ 4H. לא נמצא הבדל באיכות הטבחות בין סוגי הטלאים (נתונים לא מוצגים).

 

בריאות השגר

בעבודה זו לא נמצא הבדל באחוז התמותה בין טלאי א.אסף וטלאי מכלוא (נתונים לא מוצגים). יתכן, כפי שטוענים מספר מגדלים, לטלאי בני מכלואי ספולק יתרון בשיעור ההישרדות במהלך תקופת הגידול. נושא זה מצריך בדיקה.

 

טבלה מס. 3 - תפוקת בשר מטלאי א.אסף בהשוואה לתפוקת בשר מטלאי F1 ספולק x  א.אסף

 

 

שילוב הספולק במערכת גידול הצאן בארץ יכול להתבצע במספר אופנים:

א.      גידול הספולק כגזע טהור: בטרם ניתן להמליץ על אפשרות זו, יש לבחון את ההתאמה של גזע זה לתנאי הארץ ואת ביצועי הרבייה שלו תחת התנאים המקומיים. נוכח המספר המועט של פרטים מגזע זה שיובאו לארץ, קשה לראות כיצד אוכלוסיית הספולק הטהור הולכת וגדלה כאן וכיוון טיפוחי זה יכול להתממש.

ב.       שימוש בספולק כגזע אב להכלאה מסחרית: כפי שנמצא בעבודה זו, רווח צנוע מהכלאה זו מתקבל הודות להוזלת עלות פיטום הטלאים כאשר היתרון לטלאי המכלוא נראה גם בדור BC1. מאחר ולצורך ביצוע ההכלאות יש צורך באילי ספולק טהורי גזע או באילים F1, יש לקחת בחשבון הוצאות הקשורות בקנייתם ובאחזקתם במשק או לחילופין, להתחשב בהוצאות עבור הזרעות לצורך יצירת המכלואים.   

ג.       יצירת גזע סינטטי שמקורו במכלוא א.אסף-ספולק (שימוש בנקבות בנות מכלואי ספולק כצאן לרבייה): מצב זה קיים כיום במספר משקים. מול הרווח הצפוי מקבלת טלאים הגדלים יחסית מהר, יש לקחת בחשבון הוצאה גבוהה יותר לקיום העדר. זאת, מאחר וכבשי המכלוא כבדות יותר בהשוואה לכבשים שאינן בנות מכלואי ספולק. נתונים ראשונים על משקל גוף גבוהה יחסית של כבשים בנות מכלואי ספולק התקבלו לאחרונה בעדר בית דגן (נתונים לא מוצגים). נמצא כי עלייה של כ10% במשקל הגוף מצריכה מתן מנת קיום היקרה יותר בכ10% (כבביה וחוב', 2002). את עלות תוספת זו למחיר המנה היומית המוגשת לכבשים במהלך כל השנה יש לשקול כנגד הרווח המושג במהלך פיטום הטלאים.

 

הודות למבנה גוף גדול יחסית, יתכן ולכבשים בנות מכלוא ספולק יתרון בכושר הנשיאה של מספר עוברים. לתכונה זו נודעת חשיבות רבה במיוחד במקרה של צאן וולדני כדוגמת הא.אסף. יתרון נוסף העשוי לנבוע משימוש במכלואי הספולק נוגע למבנה העטין. מאחר והספולק הוא גזע לבשר ולא גזע לחלב, צפוי כי שכיחותם של מקרים במכלואי ספולק בהם עטין הכבשה יורד ונשרך בגיל מבוגר תהיה נמוכה יחסית. נושאים אלה נבדקים כעת בעדר המחקר בבית דגן.

 

 

ספרות

גוטויין, א.  (2001). שיטות לבדיקת הרכב הטבחה של טלאים. הנוקד 35: 30-31.

כבביה ד., ליבוביץ, ח., אגבר,ע. רפפורט,א. קרסו, י. לנדאו, י. (2002). נורמות הזנה לצאן. מהדורה שלישית. הוצאת שה"מ.

כבביה, ד. 2007. דיווח על ייבוא גזעים חדשים. הרצאה ביום העיון השנתי לזכרו של יעקב גולן, נורדיה.

 

Gootwine, E., Bor, A., Braw-Tal, R. and Zenou, A. (1993). Inheritance of birthweight and growth traits in crosses between the Booroola Merino and Assaf sheep breeds. Livest. Prod. Sci. 33:119-126.

Gootwine, E. and Rozov, A. (2006a).   Seasonal effects on birth weight of lambs born to prolific ewes maintained under intensive management.  Livest. Sci. 105: 277-283.

Gootwine, E., Rozov,  A., Bor, A., Reicher, S. (2006b). Carrying the FecB (Booroola) mutation is associated with lower birth weight and slower post weaning growth rate for lambs and lighter mature body weight for ewes. Reprod. Fertil. Dev. 18: 1-5.

Gootwine, E., Reicher, S., Rozov, A. (2008). Prolificacy and lamb survival at birth in Awassi and Assaf sheep carrying the FecB (Booroola) mutation. Anim. Reprod. Sci. 108: 402-411.

Thomas, D.L. (1996) in:

http://www.ansci.wisc.edu/Extension-New%20copy/sheep/wisline_09/Breeds%20and%20Their%20Uses.pdf

 

Abstract:

Data from contemporary comparisons studies on birth weight and daily growth rate up to five months of age of Afec-Assaf (A.A, n=586) , Suffolk x A.A (F1, n=63) and F1 x A.A. (BC1, n=197) lambs were analyzed. Average birth weights (kg) for male and females were 4.9 and 4.5, respectively. Crossbreed lambs did not differ in their birth weight from A.A. lambs. Average daily growth rate (g/d) of A.A., F1 and BC1 lambs and ewe-lambs were: 358, 387, 382, and 300, 295 and 317, respectively. A.A and F1 lambs slaughtered at average weight of 63.7 kg did not differ in their dressing percentage (averaged 47.6%) or carcass grading. It is concluded that crossing with Suffolk on the level of F11 and BC1can improve growth rate up to five months of age of lambs out of A.A. ewes. 

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט