השפעת שלוש ארוחות ביום לעומת שתיים על תפוקה והרכב חלב כבשים
דורית כבביה, המחלקה לצאן, שה"מ
דניאל אהרוני, כפר הנוער בן שמן
דו"ח מסכם לתוכנית 870-1330-05
מבוא:
ההזנה מהווה אחד הגורמים המשפיעים על תפוקת חלב והרכבו, בממשק הכבשים בישראל העלאת תפוקת החלב נעשתה ע"י יצירת גזע מכלוא לחלב וע"י הגברת רמות ההזנה לכבשים חולבות.
מענף הבקר ידוע כי שמירת תנאים יציבים בכרס ע"י אספקת מזון קבועה, משפרת את יעילות ניצול המזון לייצור חלב. בממשק ההזנה האינטנסיבי של ענף הכבשים בארץ חלק מהכבשים מוזנות פעמיים ביום מועדות לשינויי pH בכרס.
מטרת הניסוי בדיקת השפעה של שלוש ארוחות ביום לעומת שתיים, על תפוקה והרכב של חלב כבשים. הניסוי התבצע במשק הכבשים בבית הספר החקלאי בן שמן במסגרת עבודת גמר של תלמיד.
חומרים ושיטות:
בעלי חיים: קבוצת הניסוי כללה 40 כבשים, 20 בכל טיפול. הקבוצות חולקו לפי תאריך המלטה, תנובת חלב, ולדנות ומספר תחלובה, על מנת ליצור קבוצות דומות ככל האפשר (מפורט בנספח טבלה מספר 1). קבוצת הניסוי קיבלה בנוסף על חלוקת המזון הרגילה (בשעות 07:00 ו -16:00) ארוחה נוספת בשעה 23:00, הרכב המזון נשאר זהה לזה של קבוצת הביקורת (טבלה מספר 2 בנספח).
נאספו נתונים על צריכת המזון הקבוצתית היומית: שקילה ורישום כמות המזון המוגש והשאריות (השאריות נשקלו אחת לשבוע).
בימים 0 - 12 ו -25 לניסוי, נערכו שקילות בעזרת מדי חלב של חברת SCR, והחלב נדגם בעזרת דוגמי חלב, שהותקנו ע"ג מכון החליבה.
דגימות החלב נבדקו להרכב לקטוז, שומן, חלבון וספירת תאים סומטים, במעבדת החלב המרכזית בקיסריה.
תוצאות:
נתוני מזון
בממוצע לאורך הניסוי קבוצת הניסוי צרכה יותר מזון מקבוצת הביקורת 3.02 לעומת 2.62 ק"ג חומר רטוב לראש ליום. בסה"כ קבוצת הביקורת השאירה מעל פי שלוש שאריות (362.3 ק"ג לעומת 109.65 ק"ג).
שקילות חלב
נתוני שקילות החלב הממוצעות מופיעים בגרף מספר 1, בשבוע השני לניסוי ניכרת מגמה (לא מובהקת) של עלייה ביצור החלב בקבוצת הניסוי, אך מגמה זו מתבטלת בשקילה החלב בסוף הניסוי.
הרכב חלב
בנתוני הרכב החלב החלה מגמה של שיפור ברכיבים, עד לכדי עליה מובהקת ברמות השומן שהביאה להפרש של 25% בין קבוצת הניסוי לביקורת. בהמשך מגמה זו התהפכה, ולא היה כל הבדל מובהק בין הקבוצות.
טבלה מספר 3 : ממוצעי ייצור הרכב חלב
קבוצה מרכיב בחלב 0 ימים בניסוי 12 ימים בניסוי 25 ימים בניסוי
ניסוי שומן 83 100 76
ניסוי חלבון 115 117 89
ניסוי לקטוז 111 113 84
ביקורת שומן 86 79 76
ביקורת חלבון 115 101 98
ביקורת לקטוז 120 99 96
∗התוצאות הן בגרם ליום
סת"ס
בשל השונות הגדולה בתוצאות הסת"ס (טבלה מספר 4) בחלב הכבשים, שנעו בטווח שבין 38 ל- 33,000 אלפי תאים למ"ל, ההבדלים בין הקבוצות לא היו מובהקים.
טבלה מספר 4 ממוצעי נתוני הסתס (באלפי תאים למ"ל).
קבוצה

0 ימים בניסוי 12 ימים בניסוי 25 ימים בניסוי
ניסוי סתס ספירת תאים באלפים למ"ל 2304 2002 2026
ביקורת סתס ספירת תאים באלפים למ"ל 1596 1169 1753
ניתוח ודיון:
במהלך ניתוח הנתונים נתגלה ליקוי בהזנת הכבשים לקראת אמצע הניסוי. בעקבות עודפי מזון בקבוצת הביקורת, הוקטנה כמות המזון המוגש לקבוצת הביקורת, ובטעות הוקטנה גם רמת ההזנה בקבוצת הניסוי באופן שהקטין את האכילה, וכתוצאה מכך כנראה גם את היצור.
ממדידות הביניים ניתן לראות שיפור במדדי ייצור והרכב החלב, אך שיפור זה לא נשמר, כנראה בעקבות הפגיעה בהזנת קבוצת הביקורת. לכן אנו מעוניינים לחזור על ניסוי זה.
נספח
טבלה מספר 1: נתוני כבשים ממוצעים לפי חלוקה לקבוצות
  קב ניסוי קב ביקורת ממוצע כללי
  1 2  
חלב ממוצע 229 236 232
ימים מהמלטה 54 53 54
ממוצע שגר חי 1.5 1.6 1.6
ממוצע שגר נולד 1.6 1.6 1.6
ממוצע ולדנות 1.5 1.6 1.5
ממוצע ימי ריק 118 120 119
טבלה 2: הרכב מנה ניסוי בן שמן

כמות (בגרם ח"ר)
שחת בקיה 1000
תחמיץ חיטה 600
תערובת 16 % 2100
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט