תוכנית מס' 352-0097-04

 

טיפוח צאן בארץ לעמידות לסקרייפי


אלישע גוטויין1, שמואל זמיר2, שמואל פרל2
1 - המכון לחקר בעלי חיים, מרכז וולקני; 2- השירותים הוטרינריים

 


רקע:
כמו מחלת ספגת המח בבקר (מחלת הפרה המשוגעת) גם מחלת הסקרייפי בצאן שייכת לקבוצת מחלות בהן חל ניוון של מערכת העצבים. ידוע, כי התבטאות סקרייפי קשורה לשינויים מבניים בחלבון המכונה פריון ((PrP הנמצא באופן טבעי ברקמת העצבים. החשש ממחלת הסקרייפי הוא לא רק בגלל הנזק הנגרם לצאן – כבשים חולות סופן למות, אלא בעיקר בגלל הדעה כי המחלה עלולה לעבור לבקר ומשם לאדם.
בשנת 2002 נתגלו כבשים נגועות בסקרייפי בשלושה עדרים בארץ ובעקבות כך הושמדו על ידי השירותים הוטרינריים, בהתאם לתקנות, כל 834 ראשי הצאן שהיו בעדרים אלה. מאחר וכבשים נגועות בסקרייפי אובחנו בארץ גם ב1993 (112 כבשים הושמדו), וב1996 (70 כבשים הושמדו) יש יסוד סביר להניח כי גורם המחלה קיים בארץ בצורה סמויה כאשר מדי כמה שנים מאובחנים מקרים קליניים.
סימני מחלת הסקרייפי מופיעים בצאן בגיל אחת עד חמש שנים וכוללים שינוי בהתנהגות החברתית של הכבשים, בעיות ביציבות ובקואורדינציה, גירוד, רעד ורזון. לא כל הסימפטומים מופיעים יחד אצל כל כבשה חולה. המופע הקליני של המחלה יכול להימשך מספר שבועות או חודשים ומסתיים תמיד במות הכבשה. זיהוי ודאי של מחלת הסקרייפי נעשה לאחר המוות תוך בדיקה היסטולוגית של המוח כאשר הופעת חללים ברקמת המוח היא סימן לנוכחות המחלה. בנוסף, ניתן להבחין במח במשקעים של חלבון הפריון. חלבון זה בן 256 חומצות אמינו עובר בכבשים חולות שינוי מבני ממצב PrPc הנורמלי למצב הפתולוגי PrPSc. במצב זה החלבון אינו ניתן לפירוק על ידי אנזימים מפרקי חלבון והוא הולך ונאגר במח. הדרך בה נדבקים פרטים חדשים במחלה אינה ברורה עדיין.
נמצא (Hunter, 1997), כי בכבשים,פולימורפיזם במבנה הפריון בחומצות אמינו מספר 136, 154 ו171 קשור לעמידות כנגד סקרייפי (טבלה 1) .


טבלה מס. 1 - אללים נפוצים של חלבון PrP של כבשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סקר גנוטיפים באתר הPrP בצאן בארץ:
במספר מדינות (גוטויין, 2002) מופעלות כיום בהצלחה תוכניות טיפוח גנטי לשיפור העמידות הטבעית של הצאן לסקרייפי. הדבר נעשה תוך ביצוע פעולות הכלאות וסלקציה אשר מטרתן להעלות באוכלוסיות את שכיחות האלל העמיד .ARR הצענו לאמץ גישה זו של טיפוח לעמידות לסקרייפי של הצאן גם בישראל. כצעד ראשון פנינו בשנת 2002 לבדוק את הפרופיל הגנטי של הצאן בישראל באתר הPrP.
הבדיקה התבצעה במהלך השנים 2002 ו2003. נבדקו 385 אילים מ 19 משקים ומתחנת ההזרעה באילניה כאשר בכל משק נבדקו כל האילים אשר נכחו בעת הבדיקה. פרוט התוצאות מוצג בטבלה מס. 2. DNA שהופק מדגימות דם שנלקחו מהאילים נבדק במעבדת SAC בסקוטלנד שם נבדקו שני קודונים בלבד: 136 ו171 ובמעבדות INRA בצרפת, שם נבדק בנוסף גם הקודון השלישי - מס. 154. תוצאות חלקיות מסקר זה פורסמו לאחרונה (גוטויין וחוב', 2003).
תוצאות הסקר לימדו כי רוב הצאן בארץ נושא אללים הקשורים לרגישות לסקרייפי: 305 מתוך 385 האילים (79%) שנבדקו נשאו את האללים ARQ או AHQ והיו הומוזיגוטים באתר 171 לגלוטמין (Q). רק 12 אילים (3.5%) היו הומוזיגוטים לאלל העמיד .ARR נחמה פורתא מצאנו בעובדה כי האלל VRQהקשור לרגישות לסקרייפי נדיר מאוד בצאן בארץ: הוא זוהה רק בשנים מבין כל האילים שנבדקו, פעם במצב הומוזיגוטי ופעם במצב הטרוזיגוטי.


טבלה מס. 2 - תדירות גנוטיפים באתר PrP בגזעי צאן שונים בארץ (ללא שני פרטים הנושאים את האלל VRQ)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוכניות טיפוח לעמידות לסקרייפי בישראל:
הסקר שבוצע לימד כי אילים הומוזיגוטים ARR הם נדירים ביותר ואינם נמצאים בכל משק. לפיכך, היעד הראשון בתוכנית טיפוח ארצית אותה יזמנו, אשר מטרתה העלאת שכיחות האללARR בעדרים, היה הגדלת מצאי אילים הומוזיגוטים ARR בכל משק ומשק. לצורך כך ננקטו עד כה הפעולות הבאות:
א. הסקר העלה כי בעדרים של גבע ומולדת שכיחות האלל ARR גבוהה יחסית מאשר אצל עדרים אחרים. בדקנו במהלך שנת 2003 במשקים אלה צאצאים של אילים הומוזיגוטים ARR/ARR והטרוזיגוטים ARR/ARQ. מבין 25 טלאים שנבדקו, נמצאו ארבעה טלאים הומוזיגוטים ותשעה הטרוזיגוטים. כל אלה נשמרו לגידול.
ב. הוגדל לחמישה מספר האילי אסף הומוזיגוטים ARR/ARR בתחנת ההזרעה שבאילניה, תוך רכישת שני אילים מתאימים מקבוצת גבע. ניתנה ההמלצה להשתמש באילים אלה בעדיפות ראשונה במהלך ההזרעות כאשר יש להעדיף שימוש בזרמתם להזרעה של כבשים עתודות בעדרים מהם יילקחו טלאים וטליות לגידול. במקרים של העדר כמות מספקת של זרמת אילים ARR\ARR הומלץ להזריע גם בזרמת אילים הטרוזיגוטים ARR\ARQאשר בתחנה. על פי נתונים שהתקבלו, הוזרעו ככלל במהלך שנת 2003 כ 30,00 כבשי אסף. מתוכן הוזרעו בזרמת אילים ARR\ARR כ6,500 כבשים ב 35 עדרי אסף. מספר גדול מזה של כבשים הוזרעו בזרמה של אילים הטרוזיגוטים ARR\ARQ. במסגרת פעילות זו הוזרעו בעדר בית דגן בזרמת אילים הומוזיגוטיםARR/ARR גם כבשי אפק אסף הטרוזיגוטיות לאלל FecB.


תוכנית העבודה:
מטרת תוכנית העבודה לשלוש השנים 2004-2006 היא להגביר בעדרי הצאן לבשר ולחלב את שכיחות הפרטים הנושאים את האלל ARRהן במצב הומוזיגוטי והן במצב הטרוזיגוטי. זאת, תוך הזדקקות למספר מוגבל של בדיקות גנוטיפ אשר עלותן הישירה היא כ$ 15 לבדיקה. להשגת מטרה זו תתבצענה הפעולות הבאות:
א. הכוונת הכלאות במשקים בהם אילים וכבשים בעלי גנוטיפ ידוע באתר הPrP במטרה להמשיך ולייצר טלאים הומוזיגוטיים ARR/ARR. כאשר יזוהו טלאים אלה הם יעברו לתחנת ההזרעה וכן יופצו למשקים נוספים.
ב. המשך עידוד הזרעות בזרמת אילים הומוזיגיטים ARR/ARR .
ג. קביעת גנוטיפ לטלאים המיועדים לגידול בעדרים שונים כדי לוודא כי אכן הם נושאים את האלל ARR. הבדיקה תעשה גם לטלאים אשר לפי הרישום הם בנים לאבות הומוזיגוטים ARR/ARR.
ד. המשך קביעת הגנוטיפ של אילים בצאן אווסי מקומי. למרות שרוב הכבשים בארץ הן מזן זה, המידע על שכיחות האלל באוכלוסייה זו עדיין מועט. זיהוי פרטים נושאי האלל ARR יפתח את הדרך לטיפוח גם של אוכלוסייה זו לעמידות לסקרייפי, בנוסף לעבודה המתבצעת באסף.
ה. במקרה ויתגלו מקרים קליניים נוספים של סקרייפי יבוצע בעדרים הנגועים סקר גנטי במטרה ללמוד על הקשר בין נוכחות המחלה וגנוטיפ הפרטים הנגועים ואלה שאינם מראים סימנים קליניים.
התקציב המבוקש מיועד לכיסוי עלות הבדיקות הגנטיות אשר יערכו במעבדות מוסמכות לכך בחו"ל ועלות ההוצאות הכרוכות באיסוף ומשלוח הדוגמאות.


סיכום:
בשונה מטיפוח לתכונות ייצור, שם ניתן למדוד מדי דור את ביצועי הפרטים ולזהות את המצטיינים שבהם, הרי טיפוח לעמידות לסקרייפי היא פעולה הנעשית ללא תוצאות הניתנות למדידה באופן ישיר. נוכח האיום שבהשמדת כל העדר במידה ונמצאת בו כבשה אחת נגועה בסקרייפי, טיפוח לעמידות למחלה זו היא פעולה בעלת חשיבות ממדרגה עליונה עבור מגדלי הצאן בארץ.


ספרות:
גוטויין א., (2002). תשובה גנטית לבעיית הסקרייפי; מה ידוע בעולם ומה ניתן לעשות בארץ.
הנוקד 38 : 22-24.


גוטויין א. וחוב' (2003). טיפוח כבשים בישראל לסבילות למחלת הסקרייפי.
הנוקד 39: 27-28.


Hunter N. (1997). Molecular biology and genetics of scrapie in sheep. In: "The genetic of Sheep" pp 225-240, Editors L. Piper & A. Ruvinsky. CAB International, Oxon, UK.

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט