השפעת מתן ירק זון, הדוחק בליל חולבות, על ביצועי פרות חלב גבוהות תנובה בערבה הדרומית
רן סולומון, זאב צומברג - שה"מ, המחלקה לבקר
דניאל בן גדליה - היחידה המטבולית, מנהל המחקר החקלאי
רקע
הערבה הדרומית היא המקור העיקרי לקליטת מי הביוב המטוהרים (טיהור שניוני) של העיר אילת, המשמשים להשקיית גידולים חקלאיים. מים אלה ראויים במיוחד לגידול מספוא חורפי וקיצי לרפת החלב, לאור רמת הטהור הנמוכה יחסית הנדרשת על ידי צמחים אלו, ולאור היות ענף החלב אחד מענפי הכלכלה החשובים באזור. הגברת יצור המספוא המקומי תוך שימוש במי ביוב מקומיים הנו אינטרס כלכלי רב ערך של רפתני הערבה הדרומית, בעיקר לנוכח האלטרנטיבות היקרות: עלויות ההובלה הגדולות של יבוא חציר "צפוני" או הובלת בליל ממרכזי מזון צפוניים. פוטנציאל היצור של רפתות הערבה אינו נופל מזה של רפתות בשאר חלקי הארץ, לכן גידול המספוא עבור שלוחת החולבות ראוי שימוקד במספוא איכותי, בעל שעור NDF נמוך, חלבון גבוה ונעכלות גבוהה. ירק הזון הנו מועמד טבעי העונה על קריטריונים אלו.
מטרות העבודה
השפעת מתן ירק זון, המחליף חלק מבליל החולבות, על יצור החלב ורכיביו על ידי פרות חלב גבוהות תנובה. מהלך העבודה: בע"ח - ברפת יטבתה, 210 פרות חולבות חולקו לזוגות על פי תנובת החלב ב-10 ימים קודם לחלוקה, מרחק מהמלטה ומספר התחלובות. בנות הזוג זווגו באקראי לשתי קבוצות בנות 105 פרות כל אחת; הקבוצות היו סגורות (פרות לא נכנסו ולא יצאו מהקבוצה במהלך העבודה). הפרות שוכנו באותה סככה, משני צדי האבוס, בתנאים דומים, ונהנו מתנאי הממשק הרגילים הנהוגים ברפת. נתוני הפתיחה הממוצעים של הפרות היוף 136 ו-144 ימים בתחלובה, 2.3 ו-2.3 תחלובות, 35.6 ו-35.5 ק"ג חלב/פרה/יום, 3.12 ו-3.14% שומן, 2.96 ו-2.93% חלבון, 4.56 ו-4.60% לקטוז, לקבוצת הזון ולקבוצת הבליל, בהתאמה. פרות נחלבו 3 פעמים ביום; תנובת החלב נרשמה על ידי מערכת "אפימילק" מידי חליבה. דגימות חלב לצורך קביעת ריכוז הרכיבים נלקחו אחת לשבוע במהלך בקורת חלב על ידי מבקר החלב. הרכב החלב נקבע במעבדת החלב המרכזית בקיסריה. העבודה החלה בסוף ינואר והסתיימה בסוף מרץ.

הזנה - קבוצת הביקורת (להלן קבוצת "בליל") הואבסה בבליל החולבות הרגיל המקובל ברפת. קבוצת הטיפול הוזנה באותו בליל, אך עם תחילת העבודה, במהלך 12-10 ימי הרגלה, הוחלף בליל החולבות בהדרגה בירק זון, אשר נקצר מידי בוקר, נשקל וחולק אחת ליום באבוס על בליל החולבות (top on), על ידי עגלה פורקת המצוידת במשקל. דחיקת בליל החולבות על ידי הזון הייתה ברמה של כ-30 ק"ג זון טרי/יום/פרה (להלן קבוצת "זון"). תחילת איסוף נתוני החלב לצורך ניתוח סטטיסטי החלה לאחר סיום תקופת ההרגלה. שתי הקבוצות הוזנו קבוצתית, בהאבסה חופשית המאפשרת שאריות של כ-4%-3 ליום. צריכת המזון הקבוצתית היומית נמדדה על פי נתוני העמסת המזונות לעגלה המערבלת, תוך הפחתת משקל השאריות. צריכת המים הייתה חופשית. ירק הזון נידגם אחת לשבוע לאחר הקציר, במהלך פריקתו מהעגלה הפורקת. בליל החולבות נידגם מהאבוס מיד לאחר החלוקה אחת ל-14-10 יום. ההרכב הכימי הממוצע של הזון היה: 14.1% ח"י, 17.3% ח"כ, 30.0% ADF, 48.2% NDF, 4.9% שומן, 19.5% אפר; ריכוז הניטראט היה .0.08% ריכוז החלבון במנת הזון (בליל+זון) היה דומה למנת הבליל (כ-17.1%), שעור המזון הגס גבוה יותר (39.1% בהשוואה ל-26.3%) ותכולת האנרגיה נטו ליצור חלב (ערכים מוערכים) נמוכה יותר.
תמצית התוצאות
צריכת המזון החופשית של הפרות שניזונו ממנת הבליל היתה גבוהה יותר (25.7 במנת הבליל בהשוואה ל-24.7 ק"ג ח"י במנת הזון); כמו כן היתה גבוהה יותר תנובת החלב של פרות הבליל בכ-0.8 ק"ג/פרה/יום (33.3 בהשוואה ל-32.5 ק"ג/פרה/יום לקבוצת הבליל והזון, בהתאמה; 0.05-p). עם זאת ריכוז השומן וריכוז החלבון בחלבן של פרות שניזונו במנת הזון היה גבוה יותר באופן מובהק, מה שהביא ליצור חלב מושווה 3.5% שומן (FCM 3.5%) וחלב מושווה מחיר (ECM) דומה בשתי הקבוצות: 30.95 ו-30.64 ק"ג /FCMפרה/יום; 32.99 ו-32.80 ק"ג /ECMפרה יום, בקבוצת הבליל והזון, בהתאמה. מגמה דומה התקבלה בניתוח אוכלוסיית הפרות גבוהות ונמוכות התנובה בנפרד.
תחשיב כלכלי
עלות גידול הזון במשק יטבתה היתה כ-100 ש"ח לטון חומר רטוב, מחושב ל-14% ח"י, ויבול של 1.1 טון ח"י/דונם. התחשיב כולל עלויות עבודה, טרקטור, כלים חקלאיים, מים, דשן, זרעים, כלליות שלחין, ומחמיר במיוחד בהוצאות העבודה. בתנאי העבודה הנוכחית בה החליף ירק הזון בליל חולבות (30 ק"ג ירק זון/פרה/יום), וביצור ה-ECM (חמ"מ) הזהה בשתי הקבוצות, התקבל שמנת המזון היומית של קבוצת פרות ה"זון" היתה זולה בכ-1.00 ש"ח/פרה.
מסקנות
מודל זה של האבסת ירק זון איכותי, הנקצר יומית, ומוסף top on לבליל חולבות, עשוי להתאים לאזורים נוספים, אן למשקים קטנים יותר, בהם מתקיימים תנאים המתאימים לגידול זון: מים שוליים בעלות סבירה (מי ביוב ברמת טהור נמוכה), תנאי קרקע ואקלים המאפשרים תנאים אגרוטכניים לגידול וקציר הזון, וצוות המוכן להשקיע מאמץ יומי נוסף הכרוך בהבאת "המרעה המשובח" אל הפרה. יש להקפיד ולבדוק ריכוז הניטראטים בירק, במיוחד באדמות שזובלו בזבל בקר לאורך זמן, אך ללא גידול מספוא, ובתנאי השקיית בעל באזורים המאופיינים במיעוט משקעים.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט