דו"ח שנתי לתכנית מחקר 421-0109-08

 

השפעת תרביות חיידקי ח' חלב לתחמיצים על נעכלות תחמיצי חיטה

 

מוגש למועצה לחלב ולהנהלת ענף בקר ע"י:  צבי וינברג1, יאירה חן1, דני בן-גדליה2, אדית יוסף2 , משה נקבחת2 ויהושע מירון2.

1המעבדה לשימור מספוא ומוצרי לוואי, המכון לטכנולוגיה  2היחידה המטבולית, המכון לבעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

 

 

מהלך הניסוי
חיטה בהבשלת חלב , 0.9 ± 36.2%  ח"י הוחמצה ב- 12 צנצנות בנפח 1.5 ליטר, 3 צנצנות לכל טיפול. הצנצנות אוחסנו בטמפ' החדר למשך 60 ימים. לאחר מכן דוגמאות התחמיצים ייובשו ב- 60 מ"צ למשך 48 ש'. הדוגמאות המיובשות נטחנו דרך רשת 1 מ"מ והן שימשו לבדיקות נעכלות ח"י וד"ת (
NDF). קביעת NDF נעשתה המכשיר מתוצרת ANKOM 

 

טיפולי ההחמצה הבאים נכללו בניסוי:

בקורת (ללא תוספת)

תרבית 1: Lactobacillus plantarum MTD1 (Ecosyl,  UK)

תרבית 2: Pediococcus pentosaceus (Ecosyl, UK)

תרבית 10:  Lactobacillus plantarum + Enterococcus faecium 1188 (Pioneer, Germany)

התרביות הוספו לירק בעת ההחמצה במינון 106 חיידקים לג'. המינון הסתמך על מספר החיידקים שנמצאים בכל מוצר שנקבע כשבוע לפני תחילת הניסוי.

 

בדיקת הנעכלות:

בדיקת הנעכלות בוצעה בכרמ"ל בשיטת Tilley and Terry (1963). מיץ הכרס נלקח מפרה יבשה מפוסטלת מרפת בית דגן (פרטים בעבודות קודמות). טיפולי התחמיצים כללו תחמיצים מאולחים מלכתחילה ותחמיצים שהתרביות הוספו ישירות למבחנות הכרמ"ל במינון 106 חיידקים למ"ל (להלן DFM). בנוסף, טיפולי התחמיצים היו עם ובלי עמילן ביחס תחמיץ : עמילן 2 :1. (עמילן מסיס Sigma S-7965). המבחנות הודגרו עם מיץ הכרס ל- 24 ש' בלבד.

 

ניתוח סטטיסטי

הניתוח הסטטיסטי בוצע בעזרת תכנת SAS וכלל מבחן שונות ומבחן תחום מרובה DUNCAN.

 

תוצאות

טבלה מספר 1 מציגה את תוצאות הנעכלות בצורה כללית. כצפוי, התוצאות מצביעות על עלייה בנעכלות ח"י וד"ת בתוספת העמילן. בניסויים דומים קודמים עמילן הגביר את נעכלות ח"י אך דיכא את נעכלות ד"ת ואילו בניסוי הנוכחי העמילן הגביר גם את נעכלות ד"ת. 

בתחמיצים המאולחים (ללא תוספת עמילן בכרמ"ל) תרבית מס. 1 הביאה לנעכלות ח"י וד"ת הגבוהה ביותר ואילו תרבית מס. 10 – הנמוכה ביותר. בתוספת הישירה של התרביות דווקא תרבית מס. 10 הניבה את נעכלות ח"י הגבוהה ביותר ותרבית מס. 2 – הנמוכה ביותר. בניסויים קודמים תרביות שונות הניבו את ערכי הנעכלות הגבוהים ביותר.  

 

טבלה מס. 1. ערכי הנעכלות של תחמיצי החיטה המאולחים ובתוספת ישירה של התרביות.

 

טבלה מס. 2 מסכמת את תוצאות הנעכלות כאשר טיפולי העמילן נכללו בחשבון. הניתוח הסטטיסטי הצביע על השפעה מובהקת של העמילן על נעכלות ח"י וד"ת.  אופן הוספת התרביות (אילוח הירק המוחמץ לעומת DFM) לא השפיע במובהק על נעכלות ח"י אך השפיע על נעכלות ד"ת (38.4 בתחמיצים מאולחים בהשוואה ל 32.9% ב-DFM ). בניתוח זה תרביות 1 ו- 10 הניבו את נעכלות ח"י וד"ת הגבוהות ביותר. ברוב המקרים האינטראקציות (תרבית∗עמילן, אופן תוספת התרבית∗עמילן ) לא היו מובהקות.

 

טבלה מס. 2. תוצאות הנעכלות של ח"י וד"ת. הניתוח הסטטיסטי כלל את כל התוצאות, כולל עמילן.

תוצאות בכל טור המלוות באותיות שונים נבדלים באופן מובהק (0.05 > P).

 

טבלה מס. 3 מסכמת את התוצאות כאשר טיפולי העמילן נכללו בחשבון, אבל הניתוח נערך בנפרד לכל צורת הוספה של התרביות. בתחמיצים המאולחים תרבית 1 הניבה את נעכלות ח"י וד"ת הגבוהות ביותר; בהוספה ישירה תרבית 10 הניבה את ערכי הנעכלות הגבוהים ביותר.

 

טבלה מס. 3. תוצאות הנעכלות של ח"י וד"ת. הניתוח הסטטיסטי נערך על כל אופן הוספה של התרביות בנפרד וכלל את כל התוצאות, כולל עמילן.

תוצאות בכל טור המלוות באותיות שונים נבדלים באופן מובהק (0.05 > P).

 

טבלה מס. 4 מסכמת את תוצאות הנעכלות בלי לכלול את טיפולי העמילן (כלומר: רק תוצאות תחמיצים נטו, ללא טיפולי תוספת עמילן). ניתוח זה בחן את שתי צורות הוספת התרביות ביחד. מטרת הניתוח הזה היא לבחון את השפעת התרביות לבדן על הנעכלות, ללא יחסי גומלין עם טיפול נוסף (נוכחות העמילן במבחנות הכרמ"ל). התוצאות מורות על יתרון לתרבית 1 בנעכלות ח"י ולתרבית 10 בנעכלות ד"ת. יחסי הגומלין טיפול התרביות∗ אופן הוספתן היו מובהקים.

 

טבלה מס. 4. תוצאות הנעכלות של ח"י וד"ת. הניתוח הסטטיסטי לא כלל את התוצאות בנוכחות עמילן.

תוצאות בכל טור המלוות באותיות שונים נבדלים באופן מובהק (0.05 > P).

 

טבלה מס. 5 מסכמת את התוצאות ללא טיפולי העמילן כאשר הניתוח הסטטיסטי נערך בנפרד לכל צרות הוספה של התרביות (תוצאות אלה דומות לתוצאות שבטבלה מס. 1). מבין התחמיצים המאולחים הניבה את נעכלות ח"י וד"ת הגבוהות ביותר ובהוספה ישירה של התרביות,   תרביות 1 ו- 10 הניבו נעכלות ח"י הגבוהות ביותר ותרבית 10 – גם נעכלות ד"ת הגבוהה ביותר.

 

טבלה מס. 5. תוצאות הנעכלות של ח"י וד"ת. הניתוח הסטטיסטי נערך על כל אופן הוספה של התרביות בנפרד ולא כלל את התוצאות בנוכחות עמילן.

תוצאות בכל טור המלוות באותיות שונים נבדלים באופן מובהק (0.05 > P).

 

טבלה מס. 6 מסכמת את פרופיל התסיסה של תחמיצי החיטה בטיפולים השונים. פרופיל התסיסה של תחמיצי הבקורת מצביע על תסיסה הטרו-לקטית עם התכולה הגבוהה ביותר של חומצת חומץ. גם ערכי ה-  pH   של תחמיצים אלה היה גבוה משאר התחמיצים. בתחמיצי תרבית 2 ריכוז ח' החלב היה יותר נמוך וריכוז האתנול גבוה.

 

דיון

בניסוי הנוכחי נכללו שלוש תרביות נבחרות: תרבית מס. 1 נכללה למרות שבניסויים הקודמים לא גרמה לשינויים ניכרים בנעכלות ח"י וד"ת , אבל כיוון שבניסויי האבסה בחו"ל דווח שהיא שפרה את ביצועי בעלי החיים. תרבית מס. 2 נכללה כיוון שהיא מייצגת סוג שונה של חיידקי חומצת חלב. תרבית מס. 3 נבחרה כיוון שבניסויים הקודמים תוצאות הנעכלות שלה היו בין הגבוהות והיא מכילה שני מיני חיידקי חומצת חלב.

 

טבלה מס. 6. תוצרי התסיסה של תחמיצי החיטה עם הטיפולים השונים.

 

תוצאות הניסוי עברו ניתוח סטטיסטי באופנים שונים: 1. כללי – ללא הפרדה בין צורת הוספת התרביות 2.  ניתוח נפרד לתוצאות שתי צורות ההוספה  3. תוצאות תוספת העמילן נכללו 4. תוצאות תוספת העמילן הושמטו ממאגר הנתונים. בכל צורות הניתוח הנ"ל תרביות 1 ו- 10 הניבו את ערכי הנעכלות (ח"י או ד"ת) הגבוהות ביותר ואילו תרבית 2 – את הנמוכות ביותר. מהספרות שמתארת ניסויי האבסה של בקר בתחמיצים מאולחים, לתרבית 1 הייתה השפעה עקבית על ביצועי בעלי החיים. בניסויים דומים קודמים שנערכו במעבדתנו בתנאים דומים דווקא לתרביות שונות (גם כאלה שלא נכללו בניסוי הנוכחי) הייתה השפעה חיובית על ערכי נעכלות ח"י וד"ת, אך לא לתרבית 1. חשוב לנסות לבודד/להגדיר את התנאים שבהם לתרביות יש השפעה על הנעכלות ועל ביצועי בעלי החיים. מפרופיל התסיסה (טבלה מס. 6) עולה כי בטיפול תרבית 2 הייתה תכולה נמוכה של ח' חלב ותכולה גבוהה של אתנול. תוצאות אלה מצביעות על החמצה לא יעילה כפי שמצפים בתוספת תרבית הומו-לקטית. יתכן שכאן המפתח להבנת השפעת התרביות על הנעכלות, אבל הקף התוצאות בניסוי זה קטן מדי כדי לקבוע זאת בפסקנות.

אין לנו הסבר לשוני בהשפעת העמילן על נעכלות ד"ת בין הניסוי הנוכחי והניסויים הקודמים; יתכן שההבדלים נובעים מהבדלים במסיסות העמילן ששימש בניסויים. בשלב זה לא ניתן להצביע על תרבית שמביאה  ליתרון ממשי בנעכלות התחמיצים וכדאי לחפש את הגורם לשיפור בביצועי בעלי החיים בכיוון מחקרי שונה מאשר השפעתן על הנעכלות.

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט