דו"ח מסכם לתוכנית 277-0048-07


בחינת הפוטנציאל של קווי תלתן אפילים כגידול יחידי ובשילוב עם בקיה


מאת: שמואל גלילי, חנה בדני
המחלקה לחקלאות ומשא"ט, מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני

 


תקציר
מבחני קטניות שנערכו בשנים האחרונות במקומות שונים בארץ נמצא ששילוב של תלתן תבור ובקיה נתן את היבולים הגבוהים ביותר. תלתן תבור פורח בד"כ באמצע-סוף מרץ ובחורפים חמים אף מוקדם יותר. לא ניתן לקצור את התלתן במועד האופטימלי של תחילת הפריחה מכיוון שבמועד זה הסיכוי לגשם גבוה. לכן תלתן התבור כמות שהוא אינו מתאים ליצירת שחת איכותית. לכן פתחנו קו תלתן אפיל "ספי" אשר מגיע למועד אופטימאלי לקציר מחוץ לעונת הגשמים. בניסיונות שנערכו בחלקות קטנות וחצי מסחריות מצאנו שהוא פורח כעשרה ימים מאוחר יותר מתלתן תבור ומגיע ליבולים גבוהים הדומים לזה של התבור. בשנת 2007 תלתן ספי ותלתן תבור נזרעו בחלקות סמוכות של 80 דונם כל אחת, בעמק יזרעאל המערבי. קציר תלתן התבור לשחת היה בתאריך 16. באפריל. והיבול היבש שנקבע בשקילת מדגמים, היה 660 ק"ג/ד'. לאחר הקציר ולאחר שהקמה נאספה לאומנים ירדו כ – 20 מ"מ גשם. התלתן מזן ספי נקצר שבועיים מאוחר יותר באותו שלב התפתחות שבו נקצר התלתן מזן תבור, דהיינו ב- 50% פריחה, והניב 800 קג/ד'.


מבוא
התלתן תבור מגודל בארץ בעיקר לשחת. המכפלה של יבול ואיכות של חומר סיבי מגיע לשיאה כאשר התלתן מגיע לשלב של 50% פריחה (1). לכן, זהו המועד האופטימאלי לקציר לשחת. מועד זה מתרחש בסוף מרץ תחילת אפריל, כאשר ההסתברות לגשם עדיין גבוהה כ - 70 ו - 35 מ"מ גשם, בהתאמה (4). גשמים לפני הקציר גורמים לרביצת הקמה ולהפסדי יבול ניכרים, גשמים לאחר הקציר עלולים לגרום להפסדים רבים יותר ולעיתים לאובדן היבול. עקב בכירתו של תלתן תבור והבעיות הכרוכות בכך כפי שהוזכרו לעיל, התבססה הזנת המקנה על מזון גס ממוצא דגני. מזון סיבי של תלתן הוא בעל איכות גבוהה מאשר מזון סיבי מחיטה, שבה לידי ביטוי ברמות גבוהות יותר של חלבון - 15% (1) לעומת כ-10% (3) ונעכלות של 65% (1) לעומת 60% (3). לתלתן חשיבות נוספת בטיוב מחזור הזרעים, הסובל מעומס רב של חיטה, ומהעדר גידולים בעלי תרומה כלכלית היכולים להשתלב בו. מטרת העבודה הייתה למצוא תלתן אפיל המתאים לייצור שחת, שפריחתו תתרחש בתקופה בה ההסתברות לגשם נמוכה. במשך חמש שנים נערכה סלקציה של טיפוסים אפילים מתוך התלתן תבור ותלתן בירותי ולאחר בדיקות בחלקות קטנות ובחלקות חצי מסחריות, נערכה הבדיקה הנוכחית בקנה מדה משקי.


שיטות וחומרים
בשנה ראשונה נערך ניסוי בבית דגן שכלל את התלתנים המסחריים תבור וכרמל וקווים אפילים נריה וספי. כל תלתן לבד ובשילוב עם בקיה בשני מועדי זריעה דצמבר וינואר בארבע חזרות בבלוקים באקראי. שתי החלקות נזרעו על כרב חיטה. ניסוי דצמבר נזרע ב 1.12 וגשם ראשון היה למחרת החלקה התפתחה יפה עד שרוססה בסלקט סופר שצרב קשות את התלתן ולמרות שהתלתן התאושש לאחר מכן החלטנו לוותר על הניסוי ולהתייחס רק למועד הזריעה השני. זריעת ינואר התבצעה על חלקה שקיבלה את אותם הטיפולים כמו חלקת דצמבר למעט הריסוס בסלקט סופר. החלקה נזרעה ב 5.01 וקבלה גשם ראשון למחרת. התצפית בעמק יזרעאל נזרעה בסמוך לניסוי קטניות בכביש הסרגל ב 1.12 בשתי חזרות. התלתנים האפילים היו קצת יותר רגישים לאסקוכיטה אך התאוששו יפה. התצפית נקצרה בשני מועדים ב 13.04 ו ב 26.04. הקציר הראשון נערך ביחד עם ניסוי קטניות בעוד שבקציר השני נקצרה התצפית בלבד. בשנה השניה שני זני התלתן – ספי ותבור נזרעו בשער העמקים ועוד שתי חלקות נזרעו בעמק זבולון. בשיעור זריעה של 3 ו-4 ק"ג/ד'. וכן נערך מבחן קטניות בעמק חפר. בשנה השלישית נזרעו שני זני התלתן – ספי ותבור נזרעו בעמק במערבי בשיעור זריעה של 3 ו-4 ק"ג/ד'. שעור המשקעים הרב שנתי הוא 650 מ"מ. לאחר קציר התלתן מזן תבור, שנערך בתאריך 16 לאפריל ולאחר האיסוף לאומנים שנערך מספר ימים מאוחר יותר, נשקלו מדגמים משטח של כ- 15 מ"ר באופן אקראי מכל החלקה. קציר התלתן מזן ספי נערך בתחילת מאי היבול נאסף לאומנים ומהם נלקח למשאיות. כל היבול נשקל.


תוצאות


שנה ראשונה
בניסוי בבית דגן תלתן תבור הגיע ל 50% פריחה ב 9 באפריל והקווים האפילים נריה כ 5 ימים מאוחר יותר והקו ספי כ 7-10 ימים מאוחר יותר תלתן כרמל פרח בתחילת מאי. הניסוי נקצר בשני מועדים ב 31.03 ו ב 19 לאפריל הוצאות של היבולים השונים מובאים הטבלאות מספר 1 ו 2. תוצאות יבול החומר היבש מובאות בטבלאות מספר 1-2. ניתן לראות שבמועד הקציר הראשון תלתן תבור שהוא הבכיר ביותר צבר את כמות החמור היבש הגבוה ביותר של 467 ק"ג לדונם שהיה שונה באופן מובהק מהקו ספי והקו כרמל הותר אפילים אך לא מהקו נריה, וכן מהשילובים השונים של בקיה והתלתנים האחרים. ניתן לראות שממועד זה ישנה קורלציה בין מועד הפריחה שהיה בסדר הבא תבור> נריה> ספי> כרמל לצבירת החומר היבש (טבלה 1). במועד השני ניתן לראות שתלתן ספי האפיל צבר כמויות גבוהות של חומר יבש ועבר את תלתן תבור שהגיע לפריחה מלאה ונעצר. בשני הקצירים תלתן כרמל היה חלש ביותר ואינו מתאים לקציר יחידי. בשני הקצירים יבול הבקיה ותלתן כרמל היה נמוך עובדה שמעמידה בספק את הפוטנציאל של גידול בקיה כגידול יחיד. השילוב של בקיה ותלתן למרות שהיו נמוכים מיבולי התלתן בחלקות בודדות, לא נבדלו מהם באופן סטטיסטי. תוצאות דומות התקבלו גם במועד הקציר השני. החורף שנה שעברה נגמר מוקדם מהמצופה ולכן התלתנים האפילים לא ממשו את מלוא הפוטנציאל שלהם, לכן ניתן להניח שבשנים גשומות יותר הם יניבו יבולים גבוהים יותר לפחות הקו ספי מתלתן תבור.


טבלה 1. יבול הטיפולים השונים המועד הקציר 31.03


טבלה 2. יבול הטיפולים השונים המועד הקציר 19.04


טבלה 3 מתארת את קצב צבירת הח"י לדונם ליום של כל הטיפולים. נית לראות שקצב הצבירת ח"י של תלתן ספי היה הגבוה ביותר שהיה ב 170% גבוה מזה של הזן תבור בקיה והזן נריה ואף מהשילוב של ספי ובקיה. השילובים של תבור ונריה עם הבקיה צברו יותר חומר יבש מאשר הטפול היחידי. תלתן כרמל הן בטיפול יחידי והן בטיפול משולב עם בקיה צבר את כמויות הח"י הנמוכות ביותר.


טבלה 3. קצב צבירת ח"י בין שני הקצירים


תוצאות דומות התקבלו מהתצפית בעמק טבלה מספר 4.
התוצאות ב קציר הראשון כמעט זהות לתוצאות הקציר השני בבית דגן טבלה 2. בקציר השני ניתן לראות שתלתן ספי המשיך לצבור חומר יבש (כ 14 ק"ג לדונם ליום) כנראה בגלל שהיו מספיק מים בקרקע והגיע ליבול של כ 800 ק"ג ח"י לדונם לעומת 600 ק"ג התבור ו 650 ק"ג של הנריה ויותר מכל השילובים.


טבלה 4. נתוני יבול תצפית עמק יזרעאל


ניתן לראות מהניסויים הללו שלתן האפיל ספי יש פוטנציאל גבוה להחליף את התבור לשם גודלו השנה כ 6 דונם של תלתן ספי שיבחנו בשנה הבאה בחלקות חצי מסחריות בעמק חפר ובעמק יזרעאל.
(תודתי נתונה למכון הזרעים של כפר רות על ניקוי הזרעים).


שנה שניה
בשנה זו גידלנו את התלתן בשתי חלקות מסחריות בנות האחת בת 50 דונם לריבוי ועוד מספר חלקות בנות 30-100 דונם כ"א בקיבוץ שער העמקים ועמק זבולון. החלקה בעמק זבולון שגדלה ליד תלתן תבור סבלה מבעיות ניקוז קשות אבל בסוף העונה התאוששה והתקבלו יבולים 500 ק"ג לדונם כמו בתלתן תבור. החלקה בשער העמקים נקצרה לזרעים אך היבול שהתקבל היה כ 2.5 טון לדונם וישמש בשנה הבאה לבחינה נוספת בחלקות מסחריות. בשנה זו נערך גם מבחן קטניות עמק חפר בקבוץ מצר שנערך ע"י אפרים צוקרמן ועופר גורן (טבלה 5).


טבלה 5.- מדדים פנולוגים, פיסיקלים ומדדי יבול של זני האפונה, הבקיה, התלתנים ושילובי הזנים.

 


טבלה 6. התפלגות הגשם בעמק חפר.


נמצא שלמרות שהגשם נגמר בפברואר וכמות הגשם האפקטיבית (דצמבר פברואר) הייתה רק 303 מ"מ (טבלה מספר 6), לא היה הבדל מובהק בין היבול של תלתן תבור ותלתן ספי כגידול נפרד או בשילוב עם בקיה. אני מעריך שגשמים מאוחרים יותר במרץ אפריל היו מעלים את יבול תלתן ספי מעבר לתלתן תבור כיון שעיקר הגידול שלו הוא בחודשים אלו. כמו כן, ניתן לראות שתלתן ספי שנקצר ב 20.04 היה אפיל בכ 7 ימים מתלתן תבור שנקצר ב 13.04 באותו גיל פנולוגי. תלתן ספי התאים טוב יותר לשילוב עם בקיה מבחינה פנולוגית


שנה שלישית
בשנת זו בחנו את התלתן ספי מול תלתן תבור בחלקה מסחרית של כ 100 דונם ביקנעם. ההתפתחות ההתחלתית של התלתן מזן האפיל הייתה איטית מזו של התלתן מזן תבור, אולם בהמשך מהלך התפתחות הגידול נעלמו ההבדלים והתלתן ספי, הודות לתקופת צמיחה ארוכה, הניב יבול יבש של 800 ק"ג/ד' שהיה גבוה באופן מובהק מ- 660 ק"ג/ד' שהתקבלו בתלתן תבור. בנוסף גידלנו זרעי מטפח של הזן בחלקה בבית דגן ויש בידינו כ 100 ק"ג זרעים. הזן נרשם ביחידה לזכויות מטפחים ואמור לצאת למכרז בשנה הבאה.


דיון ומסקנות
אין ספק שהודות להארכת תקופת הגדילה של התלתן ספי, כתוצאה מדחיית מועד הפריחה, התקבלו יבולי חומר יבש זהים או גבוהים יותר מזה של התלתן תבור. דחיית מועד הפריחה ב – 10-15 ימים לערך מקטינה גם את הסכנה של גשמים בעת הכנת השחת. גשמים לאחר קצירת השחת גורמים לנזקי כמות ואיכות ניכרים.
בניסוי זה, בגלל בעיה טכנית לא נבדקו ערכי האיכות של שני התלתנים לאחר הקציר. אולם במאמר קודם (1) פורסמו הנתונים האיכותיים של תלתן תבור והשתנותם עם התבגרות הצמח. ניתן לראות שם בברור שהאיכות הגבוהה התקבלה כאשר התלתן הגיע ל – 50% פריחה ומכאן ואילך קיימת ירידה דרסטית באיכות. השלב של 50% פריחה התרחש בתלתן תבור בתחילת אפריל ובתלתן ספי כ- 7-10 ימים מאוחר יותר. 10 ימים אלו גרמו ליבול גבוה ואיכות גבוהה מזו שבתלתן תבור.
עבודות שונות (2) הראו שככל שהפעולות רבות יותר כן יורד יותר היבול ובקטניות כמו בקיה ותלתן הפסד ביבול העיקרי הוא מנשירת עלים שהם המרכיב האיכותי של הצמח. מפאת אפילותו של תלתן ספי והתפתחותו המאוחרת הוא זקוק למים זמינים בקרקע בסוף עונת הגידול (סוף מרץ-תחילת אפריל) כדי להפיק את מלוא פוטנציאל היבול. לכן, תלתן זה מתאים לאזורים בהם ישנה שכיחות של גשמים בעונה זו.
למרות שתלתן ספי שייך למין של התלתן בירותי, קיימת הפריה הדדית רבה בין תלתן ספי לתלתן תבור. כתוצאה מכך גידול של שני תלתנים אלו בקרבה אחד לשני תביא לאבדן האפילות של תלתן ספי. לכן, על מנת לייצר זרעים של תלתן ספי יש צורך לגדלו בבידוד.


תודות
המחקר מומן על ידי המועצה לענף החלב.


רשימת ספרות
1. 1996 גלילי ש. חובריו. משק הבקר והחלב 236: 31-35.
2. 1974 לשם י. ההפסדים בהכנת שחת בקיה, מקורם ושעורם. השדה נ"ד: 954-957.
3. 1997 גורן ע. וחובריו. מבחן זני חיטה לתחמיץ. פרסומי שהם משרד החקלאות 1997
4. 1990 פרסומי השרות המטאורולוגי. ממוצעים אקלימיים תקניים של כמות הגשם 1961-1990 סיכום הקדמי.

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט