שינויים בהרכב חומצות השומן וחיוניות תאי זרע הבקר לאחר הזנה מועשרת בחומצות שומן מוגנות
יואל זרון, אמיר ערב - המכון לבע"ח, מינהל המחקר החקלאי
דויד סקלן - המחלקה לבע"ח, הפקולטה לחקלאות
בשרותי ההזרעה עומדים עגלים שמבחנם העיקרי הוא בטיפוח. זרמת עגלים אלו חיונית מאוד במידה ומבחנם הגנטי משפר תכונות רצויות. ישנם עגלים אשר זרמתם איננה עוברת את מבחן החיוניות (ריכוז ותנועתיות) במעבדה וישנם כאלה שזרמתם איננה טובה לשימוש לאחר הקפאה. ידוע שפוספוליפידים בממברנת תאי הזרע משפיעים רבות על יכולת תאי הזרע להפריה ולעמידה בפני תנאי עקה כהקפאה והפשרה. הפוספוליפידים מורכבים מחומצות שומן רוויות (ללא קשרים כפולים) ובלתי רוויות (בעלי קשרים כפולים) באחוזים משתנים. אחוז חומצות השומן ארוכות השרשרת (מעל 20 פחמנים) בממברנת תאי הזרע הוא יחסית גבוה מול ביציות ונראה שחיוניותם היא גבוהה לתפקודי ההפריה של הזרע. בבקר נמצא שאחוז חומצות השומן ארוכות השרשרת הן בעיקר DHA בעלת 22 פחמנים ושישה קשרים כפולים ו- DPA בעלת 22 פחמנים וחמישה קשרים כפולים.

יכולת שינוי של יחסי ההרכב של חומצות השומן כפרמטר המשפיע על הפוריות נחקר במידה מועטה יותר ורק לאחרונה מתפרסמות עבודות המוכיחות השפעה ישירה על שינויים החלים במספר והרכב הזקיקים והגוף הצהוב בשחלת הבקר. לאחר שקבוצתנו הוכיחה את חיוניות שיעורי חומצות השומן ארוכות השרשרת כגורם חיובי במרכיבי זקיק וביצית הפרה רצינו לראות את השפעתן של חומצות אלו על תאי הזרע במטרה לשפר את יכולתם לעבור את "מבחני המעבדה" ובכך בהמשך לכלל אפשרות של הפריה.

בניסוי נבחנו במשך 13 שבועות שלוש קבוצות של עגלים בני 5-4 שנים:
1) ביקורת - ארבעה פרים בעלי חיוניות זרמה טובה (ריכוז גבוהה מ- 1x109 תאים לסמ"ק ותנועתיות גבוהה מ- 80 במכשיר semen motility index -SMI) שהוזנו במנה רגילה;
2) ביקורת שלילית - ארבעה פרים בעלי חיוניות זרמה גרועה (ריכוז נמוך מ- 8x108 תאים לסמ"ק ותנועתיות נמוכה מ- SMI 70) שהוזנו במנה רגילה;
3) Poly Unsaturated Fatty Acid) PUFA) - ארבעה פרים בעלי חיוניות זרמה גרועה (ראה קבוצה קודמת) שהוזנו במנה רגילה המועשרת ב – %4 שומן מוגן במלחי סידן (אדומים כמיקלים, אדומים, ישראל). במשך הניסוי נלקחו דגימות זרע לבחינת חיוניותם (ריכוז –ספירה בתא ספירה ותנועתיות במכשיר ה- SMI) וכן הפרדת מקטעי חומצות השומן לפוספוליפידים ומדידת שיעורי חומצות השומן.

לאחר כשלושה שבועות, קבוצת הטיפול (PUFA) שהחלה עם נתוני חיוניות הזרע בדומה לקבוצת הביקורת השלילית הגיעה לחיוניות זרע הדומה לקבוצת הביקורת החיובית (טבלה חיוניות תאי הזרע לא השתפרה ונשארה נמוכה בצורה מובהקת משאר שתי הקבוצות (טבלה 1). בטבלה 2 ניתן לראות שקבוצת העגלים שמנת המזון הועשרה בשומן מוגן עלתה בעיקר בשיעורי חומצות השומן ארוכות השרשרת בסיום הניסוי לעומת תחילתו והייתה דומה לאחוזי חומצות שומן אלו בקבוצת הביקורת.
טבלה 1: חיוניות תאי הזרע בפרים שהוזנו במנה רגילה או מועשרת בחומצות שומן מוגנות
תנועתיות תאי זרע ריכוז תאי זרע/מ"ל תקופה טיפול
81b± 5 1311b± 85 כל זמן הניסוי ביקורת
31a± 5 780a± 62 התחלה PUFA
67b± 14 1115b± 95 סיום PUFA
26a± 5 700a± 74 כל זמן הניסוי ביקורת שלילית
טבלה 2: אחוז חומצות השומן בזרמת פרים שהוזנו במנה רגילה או מועשרת בחומצות שומן מוגנות אחוז חומצות השומן
אחוז חומצות השומן
22:6 22:5 20:4 18:1 18:0 16:0 14:0 תקופה טיפול
16.8b±2.4 9.7a±3.5 12.5±0.4 3.1a±2.2 13.4a±3.4 141.3±3.6 12.8±3.2 כל זמן הניסוי ביקורת
9.1a±3.9 9.0a±1.4 4.6±2.8 6.2b±0.8 22.1b±6.6 39.5±1.1 8.3±3.9 התחלה ביקורת שלילית ו- PUFA
15.1b±4.3 15.6b±4.6 3.5±1.2 4.3a±1.2 11.7a±4.8 40.0±4.6 9.7±2.0 סיום PUFA
תוצאות ניסוי זה מצביעות על שיפור בחיוניות תאי הזרע לאחר תזונת הפרים במנה המועשרת בחומצות שומן מוגנות וכן על שינוי בשיעורי חומצות השומן במקטע הפוספוליפידי – גורם היכול להשפיע גם על גורמים פיזיקלים כנוזליות ומעבר הפאזות בזמן תהליך ההקפאה. תוצאות אלו יכולות להשפיע גם על מדדי ההפריה שימדדו בעונה הנוכחית.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט