שפור איכות חלב כבשים
דורית כבביה, שה"מ המחלקה לצאן
דו"ח מסכם לתוכנית 870-1335-05
בשנת 2005 כללה התוכנית מעקב סיכום וניתוח נתוני הרכב ואיכות חלב כבשים. והמשך יצירת מסד נתונים שמשמש להדרכת המשקים בביצוע שינויים לשיפור איכות החלב. כמו כן שימש מסד הנתונים לאיתור משקים חריגים בפרמטרים שנבדקו, והפניית תשומת לבם.

בטבלה 1 (המוצגת בנספח) מובאים נתוני הרכב חלב הצאן הממוצעים לפי שנים וחודשים.
גרף 1 מתאר ממוצעי הרכב חלב כבשים לשנים 1998-2005, ובו ניתן לראות שבשנת 2005 עמדו ממוצעי השומן והחלבון בחלב הכבשים על 5.72 ו– 5.12 אחוז בהתאמה (ירידה קלה לעומת שנת 2004).
בשנת 2005 נכנסה ספירת התאים הסומאטיים כמרכיב בתשלום לחלב כבשים ועיזים, גרפים 2 ו- 3 מתארים נתוני ממוצעי שומן, חלבון וסת"ס בחלב הכבשים לפי חודשים לשנת 2005. ספירת התאים הסומאטיים הממוצעת לשנת 2005 עמדה על 1.69 מליון תאים למ"ל.
בגרף מס 3, נראה כי בחודשים בהם ייצור החלב בשיא דהיינו מרס עד יולי (בהם מיוצרים כמיליון ליטר לחודש) יש ספירת ת"ס נמוכה והיא עומדת על 1.6 מליון ומטה, אך בחודשים בהם יש ירידה בייצור החלב יש עליה ברמות הסת"ס. תופעה זו תואמת מסקנות של סקר בנושא דלקות עטין בצאן (Bergonier et al., 2003) בו נמצא כי בכבשים יש עליה בסת"ס בשבועות הראשונים לתחלובה, וירידה בשיא התחלובה. יחד עם זאת המקור העיקרי לשונות בסת"ס נובע מהבדלם בין משקים (G onzalo et al., 2005).
התפלגות הממוצעים השנתיים של רמות סת"ס מתוארת בטבלה 2, ו מגרף 4 ו -5 שבנספח ניתן ללמוד על פיזור הנתונים ביחס לאחוז מהחלב המשווק. בשנת 2005 ממוצע שנתי של פחות מ- 2.2 מליון סת"ס התקבל במשקים ששיווקו 85% מהחלב הכללי, ממוצע שנתי של פחות מ- 1.6 מליון סת"ס התקבל במשקים ששווקו שני שליש מהחלב (לעומת מחצית בשנה שעברה), והשנה 11 משקים (לעומת רק שישה משקים בשנה שעברה) ששווקו כ 24% מהחלב הראו ממוצעים שנתיים של פחות ממיליון ת"ס, בינהם שלושה משקים גדולים שייצרו מעל 400 אלף ליטר כל אחד.
נספח
טבלה 1: השתנות הרכב חלב כבשים לפי שנים וחדשים (בשנים (1998-2005).

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט