רמות הזנה שונות והתפתחות רקמת עטין בטליות אסף לחלב
17 במרץ 2006
מאת: ד"ר חיים ליבוביץ - המחלקה לצאן, שה"מ
ד"ר אלישע גוטויין – המחלקה לגנטיקה, מינהל המחקר החקלאי
דו"ח סיכום מחקר מס' 870-1332-05
מבוא
בעבודות שונות שנעשו בבקר מגזעים שונים, במקומות שונים בעולם, נמצא כי יש קשר בין ההזנה בתקופה שלפני ההגעה לבגרות מינית לבין התפתחות רקמת העטין הן במבכירות בתחלובה הראשונה שלהן. עבודה אחת נעשתה גם בטליות ונמצא כי הזנה ברמה גבוה של אנרגיה פגעה בהתפתחות רקמת העטין שלהן. ההשפעה העיקרית שנמצאה הייתה לרמות האנרגיה שבמנה שהאבסה כשברמה גדושה המביאה לגדילה יומית מואצת, הייתה פגיעה בהתפתחות העטין.
בעבודה עדכנית שנעשתה בדנמרק שכללה כ- 450 מבכירות מגזעי חלב, שקיבלו מנות בריכוז אנרגיה שונה על מנת להשיג תוספות משקל יומיות שונות מגיל 6 שבועות ועד ל 300 ק"ג משקל גוף. הקבוצות שהוזנו ברמת ההזנה היותר גבוהה היו בעלות תנובות החלב הנמוכות יותר. נושא הזנת עגלות לגידול בענף הבקר לחלב קיבל תשומת לב גבוהה בשל החשיבות הרבה שיש להזנה בתקופות השונות על כושר ייצור החלב בבעלי חיים אלו. מעט עבודות נעשו בתחום זה בצאן, בשל מיעוט המקומות בהם נהוג לגדל צאן בדומה לשיטה המקובלת בארץ. לכן, במרבית המשקים נהוג לגדל את טליות הגידול המיועדות לתחלופה בצורה דומה לטלאים המיועדים לשיווק – כלומר פיטום במנה העשירה באנרגיה וחלבון הגורמת לתוספות משקל מרביות לאורך גידול הטליות.
הכוונה בעבודה הנוכחית הייתה להשוות הזנה גדושה של טליות כמקובל במשק – תערובת חופשית עד לגיל חמישה חודשים, לעומת הזנה מוגבלת בתקופה הקודמות לבגרות המינית (מגיל חודשיים ועד גיל חמישה חודשים), ועד להמלטה בפעם הראשונה. הטליות הוזנו בבליל חולבות המגיע באופן סדיר למשק ממרכז מזון, והוגש כמרכיב בלעדי של מנתן. נבחנה השפעת ההזנה המוגבלת על המדדים שונים שכללו עלייה שמשקל, התעברות הטליות, תנובות החלב בתחלובה הראשונה, ואירועי תחלואה של טליות אלו.
שיטות וחומרים
הניסוי נערך במשק קצנלנבוגן מוטי וצבי במושב תלמי אלעזר שבעמק חפר, בעדר אסף לחלב. 70 טליות ילידות ספטמבר אוקטובר 2004 (גודל שגר ממוצע 1.6) חולקו על מנת ליצור קבוצות דומות בפרמטרים של משקל, גיל, וגודל שגר. תחילת העבודה עם הטליות הייתה בגיל של 60 יום, אז נערכה להן שקילה ראשונה. בשלב זה נראה כי הן עדיין לא עברו כליל את משבר הגמילה והוחלט לחכות עוד קצת ובגיל 87 יום נערכה שקילה נוספת, אשר בעקבותיה חולקו הטליות לשתי קבוצות – ניסוי וביקורת. באותו היום הן הועברו טליות הניסוי למנה המבוססת בליל כשבימים הראשונים הורדה בהדרגה כמות התערובת המוגשת עד שבתוך שבוע הופסקה כליל והקבוצה ניזונה מבליל בלבד. לקבוצת הביקורת הוגשה מנה הכוללת תערובת ועוד 0.3 ק"ג בליל כמקובל במשק בדרך כלל.
הטליות נשקלו אחת לשבועיים-שלושה, ובגיל 143 יום הועברו גם טליות הביקורת להזנה מבוססת בליל בלבד, כמקובל במשק בדרך כלל. אז, הועברו כל הטליות למדור כקבוצה אחת בדיר ובחודש יוני 2005 קיבלו טיפול הורמונלי לסינכרון ייחומים והוזרעו. ההמלטות היו בחודש נובמבר 2005, ותנובות החלב נאספו בצורה אוטומטית באמצעות מערכת זיהוי אלקטרוני ושקילת חלב של חברת SCR.
טבלה 1: מנות המזון של קבוצות הטליות שבקבוצות הניסוי והביקורת הראשונות.
מזון ניסוי ביקורת
תערובת --- 2.0
בליל 2.2 0.3
חומר יבש 1.3 2.35
חלבון כללי 0.19 0.32
אנרגיה מטבולית 3.6 5.6
חומר יבש גס 0.60 0.08
חל"כ לק"ג ח"י 0.15 0.18
אנרגיה מטב' לק"ג ח"י 2.7 3.2
טבלה 2: הרכב הבליל שהוזן לטליות קבוצת הניסוי.
מזון בק"ג ק"ג ח"י
שעורה 0.27 0.2376
תירס 0.44 0.3872
כוספת סויה 0.09 0.0792
לתת בירה 0.55 0.1375
שחת אספסת 0.21 0.1848
שחת חיטה 0.55 0.044
תחמיץ חיטה 0.55 0.2145
סידנית 0.02 0.018
ויטמין 0.009 0.008
סה"כ 2.2 1.3
תוצאות ודיון
הניסוי החל כשהטליות היו בגיל 87 יום, במשקל ממוצע של 26.8 ו- 26.4 בקבוצות הניסוי והביקורת, ובהמשך הזמן עם התקדמות הניסוי נוצר פער במשקלים הממוצעים של הטליות בקבוצות השונות. בהגיע הטליות לגיל של 143 יום, כמקובל במשק, הועברו טליות קבוצת הביקורת להזנה בבליל בדומה לטליות קבוצת הניסוי. בשלב הזה היה פער של 7 ק"ג במשקלים הממוצעים בין הטליות בשתי הקבוצות. פער זה הלך והצטמצם בהמשך, ובשקילה שנעשתה בגיל 327 יום היה פער של 0.7 ק"ג בלבד בין המשקלים הממוצעים. כשהיו הטליות לקראת גיל תשעה חודשים הן קיבלו טיפול הורמונלי והוזרעו ואחוזי ההתעברות היו דומים – 63% בקבוצת הביקורת לעומת 71% בקבוצת הניסוי.
טבלה 3: משקלי גוף ממוצעים של הטליות בק"ג, ותוספת המשקל היומית הממוצעת (ק"ג ליום), בקבוצות הניסוי והביקורת לאורך הניסוי.
גיל בימים 87 101 115 130 143 171 185 249 327
טיפול - משקל בק"ג 26.8 29.3 31.0 34.4 36.7 37.7 42.3 51.3 61.7
ביקורת - משקל בק"ג 26.4 31.4 35.2 39.4 43.7 41.9 46.3 53.4 62.4
טיפול - תוספת יומית בק"ג
0.180 0.120 0.225 0.188 0.036 0.282 0.141 0.554
ביקורת - תוספת יומית בק"ג
0.352 0.271 0.281 0.327 -0.057 0.313 0.111 0.209
לאחר ההמלטה מוקמו הטליות שהמליטו בתא אחד יחד עם הממליטות באותו המחזור, לצורך המעקב אחר ביצועי החלב שלהן הן סומנו במחשב ספר העדר המקומי. נתוני החלב נאספו בכל חליבה במשך 92 יום, אז נמצאו כל הכבשים בשלב של כ 100 ימים מההמלטה (התחלת איסוף הנתונים נעשתה מספר ימים מההמלטה).
סיכום תנובות החלב המופיע בטבלה מראה על יתרון של מעל 20% לטובת קבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת. תנובות החלב לפי ממוצע חלב בוקר, חלב ערב וחלב יומי מופיעות בטבלה 4. נראה כי לקבוצת הניסוי הייתה תנובת חלב גבוהה יותר 85.1 לעומת 67.4 ליטר בבוקר, 61.6 לעומת 50.9 בחלב ערב, ובסיכום ייצור החלב ב 92 ימים 146.7 לעומת 118.3 ליטר הבדל מובהק סטטיסטית.
טבלה 4: תנובות החלב הממוצעות (ליטרים) של הכבשים לאחר ההמלטה הראשונה בקבוצות הניסוי והביקורת.

נסוי בקורת
חלב בוקר ב 85.1±5.6 א 67.4±5.9
חלב ערב ב 61.6±4.1 א 50.9±4.4
סה"כ חלב ב146.7±9.7 א118.3±10.3
א,ב =מספרים המסומנים באותיות שונות נבדלים זה מזה במובהקות סטטיסטית P≤0.05.
לסיכום: קבוצות הטליות שניזונו מבליל בשלב מוקדם (התחלה בגיל 87 יום), עלו בקצב מתון במשקל גופן בשלב שלפני הגעתן לבגרות מינית, בהשוואה לאלו שבקבוצת הביקורת שניזונו ממזון מרוכז בעיקר. בהמשך, נסגר הפער במקלים שבין הקבוצות. בתחלובה הראשונה שלהן הניבו טליות הניסוי 22% חלב יותר מאשר אלו של קבוצת הביקורת.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט