דו"ח סיכום להנהלת ענף בקר קוד מחקר 362-0083-07


השפעת אבקיות המנה המוגשת לבני בקר צעירים על הבריאות הגדילה והכשרות

חוקר ראשי: ברוש אריה - מחלקה לבקר מנהל המחקר החקלאי
חוקרים שותפים: אריאל שבתאי - מחלקה לבקר מנהל המחקר החקלאי

 


תקציר
מחלות ריאה בבני בקר גורמות לנזק כבד ברווחיות הפיטום. הסיבות לירידה ברווחיות הן: תמותה, עלות הטיפולים וירידה בכשרות הפוגעת באופן כבד במחיר הבשר. פיטום עגלים צעירים מעדר החלב ועגלים מיובאים מתבסס על הגשת מנה יבשה. במספר רב של משקים מזינים במנה יבשה עד השחיטה. הנחת המחקר היא שאכילה של מזון אבקי גורמת לשאיפה של חלקיקי מזון מוצק אל מערכת הנשימה. ייתכן שחלקיקי אבק אלו שנשארים בריאה ואינם נפלטים בשיעול עלולים להוות מצע לגדילת בקטריות מזהמות ולהופעת מחלות ריאה. תוכנית המחקר בדקה ביצועים וכשרות של כ 200 עגלים במשך 3 שנות מחקר בהם מחצית מהעגלים הוזנו בליל מנה אבקית ומחצית מנה מופחתת אבקיות, שתי שנים על ידי הרטבה של מנת בליל זהה למנה האבקית, ושנה על ידי הגשת כופתיות וחציר בקיה מול הבליל האבקי.
סיכום ממצעי שלושת השנים אינם תומכים בהשערת המחקר. כלומר בטווח המנות והשוני באבקיות שנבדקו במחקר הנוכחי לא מצאנו השפעה עקבית של אבקיות המנה על התחלואה, על הכשרות ועל הביצועים.


מבוא:
מחלות ריאה בבני בקר גורמות לנזק כבד ברווחיות עדר פרות החלב והמפטמה. הסיבות לירידה ברווחיות הן: תמותה, תחלואה, עלות הטיפולים וירידה בביצועי ייצור חלב של פרות יצרניות ובשר של עגלי הפיטום בגלל נזקים פיסיולוגים ופגיעה בכשרות הפוגעת באופן כבד במחיר הבשר של העגלים ושל הפרות בשיווקם. גידול בני בקר יונקים (עגלות ועגלים) מעדר החלב ועגלים מיובאים מתבסס על הגשת מנה יבשה. במספר רב של משקים עגלי הפיטום מוזנים במנה יבשה עד השחיטה. אכילה של מזון אבקי גורמת לשאיפה של חלקיקי מזון מוצק אל מערכת הנשימה. חלקיקי אבק שנשארים בריאה ואינם נפלטים בשיעול עלולים להוות מצע לגדילת בקטריות מזהמות ולהופעת מחלות ריאה. במאמר רוויו של Omland, O.(2002) יש התייחסות רחבה לנושא השפעת אבק ממקורות שונים על תחלואת ריאות. ההתייחסות הייתה לאבק שמקורו באוויר ואשר נוצר ממקורות שונים אך לא היה ברוויו זה כל התייחסות ייחודית לאבק שמקורו במזון יבש ואבקי. במחקר שנעשה בארה"ב (MacVean et al. 1986) נמצאה השפעה מובהקת של כמות חלקיקים בגודל 2.0-3.3-מיקרון-באוויר על תחלואה בדלקת ריאות. כמו כן נמצא מתאם בין הופעת התחלואה גודל החלקיקים וטמפרטורת האוויר. המחקר הנ"ל לא התייחס לאבקיות המנה כגורם לשאיפת חלקיקי אבק. כאשר בני בקר אוכלים מנה אבקית, נשימותיהם והמגע במזון יוצרים סביבת אוויר מעורבלת ליד הפה (ארוסול) המכילה חלקיקי אבק. בנווה יער בעבודת תצפית (ללא טיפולי ביקורת) מצאנו שהרטבת בליל יבש בעזרת מים מורידה מיד שיעולים.


מטרות המחקר הם

1) לבדוק את השפעת אבקיות המנה בעונות שנה שונות על הבריאות והגדילה של בני בקר, עגלות ועגלים, מגיל 30 יום ועד גיל של כ 130-150 יום, משקל של כ 150 ק"ג.

2) לעקוב אחר אירועים בריאותיים בהמשך הפיטום.

3) לבדוק את השפעת טיפול הפחתת אבקיות המנה על הכשרות.


בכל שנה משלושת שנות המחקר נקנו בין 60 ל 70 עגלים רפת החלב בגיל 4-15 יום ממשקים שונים. העגלים חולקו באופן אקראי לשתי קבוצת זהות (ניסוי וביקורת). הניסוי החל עם קליטת העגלים, עוד בשלב ההגמאה, הטיפולים להורדת אבקיות המנה נמשכו על לגיל של כ 150 יום כאשר העגלים עברו להזנה במנה רטובה (מכילה תחמיץ). תוצאות הניסוי מתייחסות לביצועים בתקופת הגמעה, בתקופת הניסוי, ובשיווק העגלים כולל גדילה בחיים אחוז טבחה וכשרות.


תוצאות ודיון
בשתי שנות המחקר הראשונות עגלי הטיפול והביקורת קיבלו מנות בליל זהות, אבקיות המנה הופחתה על ידי ערבוב פרימול (מורכב בעיקר ממולסה). המנות שהוגשו לקבוצות הניסוי וקבוצות הביקורת היו זהות בערכי באנרגיה בחלבון ובמינרלים. אחוז החומר היבש של מנת הביקורת האבקית היה 86.4% ושל מנת הטיפול מופחתת אבקיות היה 81.9%. אבקיות המנה נבדקה על ידי סינון המנות דרך 4 פילטרים בגדלים שונים, התקבלו 5 חלוקות, ארבע של החומר שנשאר על כל פילטר והחמישית של מה שנשאר מתחת הפילטר עם החורים הקטנים ביותר. פרקציית המנה שנשארה מכל חלוקה חולק בסה"כ הכמות שהושמה על הפילטר העליון (בעל החורים הגדולים ביותר (12 mesh). סה"כ הכמות שנאספה הייתה זהה לכמות שהושמה על הפילטר העליון. נמצא (טבלה A) שהכמות שנשארה על הפילטר העליון הייתה גבוהה יותר במנה האבקית, נראה שהדבר נובע מטיפול הערבוב הנוסף (ערבוב עם פרימול) שעברה המנה מופחתת האבקיות. בהתאם למתוכנן, כמות המוצק של חלקיקים הקטנים (מתחת לרשת 100 mesh הייתה גדולה פי 2.6 במנה האבקית מזו המופחתת אבקיות. בשנת המחקר השלישית המנה האבקית הייתה בליל זהה לזה של המנות האבקיות של השנים הקודמות ואילו המנה המופחתת אבקיות הורכבה מכופתיות של מזון מרוכז וחציר בקייה שהוגשו באופן חופשי (קפיטריה).


טבלה A פרקציית המנות שנשארה על כל פילטר ומתחת הפילטר בעל החורים הקטנים ביותר (100 mesh) כאחוז מסה"כ הכמות שהושמה על הפילטר בעל החורים הגדולים ביותר.


שנת מחקר ראשונה
נתונים בסיס של הטיפולים בתקופת ההגמעה מוצגים בטבלה 1. הנתונים מראים שלא היה כל הבדל בין הקבוצות בגיל ההתחלה בימי הגמעת תחליף חלב וימים בטיפולים.


טבלה 1 נתוני בסיס של הניסוי בתקופת ההגמאה ובסיום ביצוע הטיפולים, שנת מחקר ראשונה.


ביצועי העגלים בתקופת ההגמאה מוצגים בטבלה 2


טבלה 2. ניסוי אבקיות מנה 2005 נתוני בסיס וביצועים בתקופת ההגמאה בתחליף חלב, שנת מחקר ראשונה.


צריכת תחליף החלב והמזון היבש (המזון היבש נבדק קבוצתית ללא סטטיסטיקה) של הניזונים במזון מופחת אבקיות נטו להיות גבוהים יותר מאלו של העגלים שניזונו במזון אבקי. בהתאמה משקלי הגמילה ותוספת המשקל עד גמילה נטו להיות גבוהים יותר בעגלים שניזונו במזון מופחת אבקיות.


טבלה 3. ביצועי העגלים בתקופה שלאחר הגמילה עד סיום הטיפול, יעילות הגדילה וסה"כ תוספת המשקל בניסוי, שנת מחקר ראשונה.


בתקופה שלאחר הגמילה צריכת המזון של הניזונים במזון מופחת אבקיות הייתה נמוכה יותר מאלו שניזונו במזון אבקי. בהתאמה יעילות הגדילה של העגלים במזון המופחת אבקיות הייתה גבוהה יותר ב 10%.
התחלואה של העגלים בטיפול ובביקורת הייתה גבוה אך לא ניתנת לניתוח סטטיסטי בשלב זה.
תחלואה אחת נרשמה ל 80% מעגלי הטיפול ול 73% מעגלי הביקורת. תחלואות חוזרות נרשמו ל 15.6% מעגלי הטיפול ול 29.2% מעגלי הביקורת (מנה אבקית).
המשקל הסופי ותוספת המשקל בשיווק נטו להיות גבוהים יותר בטיפול במזון הלא אבקי (טבלה 4). בהתאמה לתוספות המשקל גם אחוז הטבחה ממשקל השיווק נטה להיות גבוה יותר בטיפול במזון הלא אבקי (טבלה 4).


טבלה 4 . משקלי שיווק (ק"ג) משקל טבחה (ק"ג) ואחוז העגלים הטרפים בקבוצת הטיפול והביקורת מתוך העגלים ששווקו בשנת המחקר הראשונה.


שנת מחקר שנייה
נתונים בסיס של הטיפולים בתקופת ההגמעה (בטבלה 5) מראים שלא היה כל הבדל בין הקבוצות בגיל ההתחלה בימי הגמעת תחליף חלב והימים בניסוי.


טבלה 5. נתוני בסיס של הניסוי בתקופת ההגמאה ובסיום תקופת הטיפול (הגשת מנה אבקית ומופחתת אבקיות) בשנת מחקר שנייה.


ביצועי העגלים בתקופת ההגמאה (טבלה 6) לא מראים על הבדלים מובהקים בין הטיפול והביקורת בתוספות המשקל ובצריכת המזון בתקופת ההגמעה. מספרית נרשמו ביצועים טובים יותר במנה האבקית.


טבלה 6. ניסוי אבקיות מנה נתוני בסיס וביצועים בתקופת ההגמאה בתחליף חלב.


ביצועי העגלים בתקופת הניסוי לאחר הגמילה ועד סיומו במעבר של כל העגלים להזנה בבליל רטוב (עם תחמיץ חיטה) ללא כל אבקיות (טבלה 7) אינם מראים על כל הבדלים מובהקים בצריכת המזון ובשיעור הגדילה בין המנה האבקית לזאת מופחתת האבקיות.


טבלה 7. ביצועי העגלים בתקופה שלאחר הגמילה עד סיום הטיפול.


תחלואת העגלים בשני הטיפולים הייתה גבוהה 87% בביקורת ו 79% בטיפול ללא שוני מובהק בין הביקורת לניסוי.
נתוני השחיטה והכשרות (טבלה 8) מראים על אחוזי כשרות נמוכים. לא היה הבדל מובהק בין הביקורת לניסוי. גם ביצועי העגלים במהלך חייהם לא נבדלו באופן מובהק בין המנת.


טבלה 8. נתוני שיווק ביצועים בחיים וכשרות העגלים.


שנת מחקר שלישית
בשנה השלישית נבדקו 70 עגל שנקנו משני משקים בלבד. התחלואה הייתה נמוכה, ל 15% מהעגלים נרשמה תחלואה לפחות פעם אחת. מנת הביקורת הייתה זהה למנה שנבדקה בשנים הקודמות ומנת הניסוי מורכבת מכופתיות של מזון מרוכז ומחציר שהוגשו חופשי (קפיטריה) מנה שאבקיותה נמוכה ממנת הניסוי של שנים א' וב'.
הביצועים בתקופת ההגמאה (טבלה 9) מראים שעגלי הטיפול האבקי נכנסו בגיל צעיר יותר לניסוי, נראה שזאת הסיבה לכך שתוספת המשקל בתקופת הניסוי של עגלי הטיפול המופחת אבקיות הראתה נטייה להיות יותר גבוהה.


טבלה 9 ביצועים בתקופת הגמאה בשנה השלישית.


עגלי הטיפול המופחת אבקיות שווקו בגיל צעיר יותר ב 8 ימים ובמשקל של 24 ק"ג גבוה יותר(טבלה 10). שיעור גדילת עגלי הטיפול מופחת אבקיות היה גבוה ב 69 גרם ליום מעגלי המנה האבקית. כשרות עגלי המנה האבקית הייתה גבוהה ב 6% אך למספר כזה של עגלים הבדל זה אינו מובהק. ליתרון בגיל השיווק ולמשקל השיווק של עגלי המנה המופחתת אבקיות יש משמעות כלכלית אך בשלב זה אין לנו יכולת לקשור זאת לאבקיות המנה אשר לא הראתה השפעה על הביצועים בשנים הקודמות.


טבלה 10. נתוני שיווק ביצועים בחיים וכשרות העגלים בשנת המחקר השלישית, משקל הטבחה כ % ממשקל שיווק מוצג ביחס למשקל השיווק וביחס למשקל שיווק פחות 5% (משקל נטו) כפי שמקובל.


לסיכום: הנחת המחקר הייתה שאבק הנמצא במנה המוגשת לעגלים מגיע אל הראות ומשפיע על התחלואה והכשרות. מנתוני שלושת שנות המחקר לא נראה שבטווח המנות שנבדקו בניסוי יש תמיכה בהנחת המחקר.


ספרות


Duncan W. MacVean,David K, Franzen, Thomas J. Keefe; Bill W. Bennett. (1986). Airborne particle concentration and meteorological conditions associated with pneumonia incidence in feedlot cattle. Am J Vet Res, vol 47, No. 12,2676-2682.
Omland, O. (2002). Exposure and respiratory health in farming in temperate zones--a review of the literature. Annals-of-agricultural and environmental medicine AAEM. 9(2): 119-36

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט