הבדלים בין פרות למבכירות בתוצאות אירועי למיניטיס
אורי בר גיא - בית הספר לרפואה וטרינרית
הקדמה: בשנים 1997-1998 התבצע מחקר ב32- עדרים קיבוציים לאיתור גורמי הצליעות בעדרים אלו. בעת ביקור בכל עדר נעשה טילוף מבוקר ב-5-10% של כל קבוצת חליבה. הפרות שטולפו נבחרו באקראי. ממצאי הטילוף תועדו בכתב, וכל ממצא נרשם לפי הרגל של הפרה ומיקומו בטלף. בין הממצאים נראו כל הדרגות של תוצאות אירועי למיניטיס תת קלינית, בהן שטפי דם בקו הלבן, שטפי דם בסוליה, הפרדת הקו הלבן, סוליה כפולה ועוד.

בין מטרות המחקר היתה השוואת הממצאים בין פרות ומבכירות.
חמרים ושיטות: 9735 פרות היו בעדרים שנבדקו. מכלל העדרים נעשה טילוף מבוקר ב-338 מבכירות ו-474 פרות. ממצאי הטילוף המבוקר של המבכירות והפרות עברו בנפרד ניתוח מחקרי לגבי שכיחות שטפי דם בקו הלבן ובסוליה והפרדת הקו הלבן. כן נחקרה השכיחות של כל אחד מהממצאים הללו ברגלים הקדמיות והאחוריות ובטלפיים החיצוניות והפנימיות.

תוצאות: א) שטפי דם.

1) שטפי דם בקו הלבן ובסוליה נראו ברמה שונה של שכיחות במבכירות ובפרות. במבכירות היתה נפיצות של 76%, ובפרות היתה הנפיצות 67%.

2) הופעת שטפי הדם בסוליה ובקו הלבן ברגלים קדמיות ואחוריות שונה בין המבכירות לפרות. במבכירות היו שטפי דם ברגלים קדמיות בשעור של .65% בפרות היו שטפי דם בשעור של 45% מהרגלים הקדמיות.

3) הופעת שטפי דם ברגלים האחוריות שונה גם היא בין המבכירות לפרות. במבכירות היו שטפי דם בשעור של 72.5%, ואילו בפרות - 82.8%.

4) לא נמצא הבדל בין מבכירות לפרות בשכיחות שטפי הדם בסוליה ובקו הלבן בין הטלפים הפנימיות לחיצוניות.

ב) הפרדת הקו הלבן.

1) ישנו הבדל בהופעת הפרדת קו לבן באוכלוסיה הכללית בעדר בין מבכירות לפרות. במבכירות נראתה הפרדת הקו הלבן ב-26%, ובפרות - ב-33.4%.

2) ישנו הבדל בין מבכירות לפרות בשכיחות הפרדת הקו הלבן ברגלים קדמיות. במבכירות נמצאה הפרדת קו לבן ברגלים קדמיות ב-69,6%. בפרות - ב-57.6%.
גם ברגלים אחוריות נמצא הבדל, אך הממצאים היו הפוכים. במבכירות נמצאה הפרדת קו לבן בשעור של 50%, ובפרות בשעור של 71.2%.

3) ישנו הבדל בלתי משמעותי בשכיחות הפרדת הקו הלבן במבכירות ובפרות בין הטלף הפנימית לחיצונית. במבכירות נמצאה הפרדת הקו הלבן ב-83% בטלף החיצונית, ובפרות - .78.8% בטלף הפנימית נמצאה הפרדת הקו הלבן ב-58.3% מהמבכירות, ובפרות ב-52.5%.
דיון ומסקנות: 1 - במבכירות נראו יותר שטפי דם בקו הלבן ובסוליה מאשר בפרות. הדבר מעיד שהמבכירות עוברות בעדרים יותר אירועי למיניטיס תת קליני מאשר הפרות. ניתן להסיק שהשנוי 32 החריף לאחר ההמלטה בין המנה של העגלות בהריון למנת החולבות עדין קיים במרבית העדרים.
התודעה שמעבר של העגלות ההרות למנת החולבות חייב להיות מאד הדרגתי ומתמשך עדין לא שולטת במרבית העדרים. 2 - ישנו הבדל מובהק מאד במיקום התוצאות של למיניטיס תת קליני בין מבכירות ופרות. במבכירות מופיעים שטפי הדם בעקבות אירוע למיניטיס יותר ברגלים קדמיות. בפרות מופיעים שטפי הדם יותר ברגלים אחוריות. ההבדל נגרם על ידי החלוקה השונה של משקל הגוף בפרות ובמבכירות. במבכירות נמצא שני שליש ממשקל הגוף על הרגלים הקדמיות. בפרות נמצא מרבית המשקל על הרגלים האחוריות בגלל העטין.
העובדה שישנה שכיחות של 33.4% הפרדת הקו הלבן בפרות (למעלה משליש מספר הפרות שנבדקו) מעידה על כך שבעדרים רבים ישנם חילופי מנה ללא מעבר הדרגתי מספיק.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט