איתור גנים המשפיעים על אינדקס סלקציה ותכונות נוספות בבקר לחלב – מיפוי ואימות
י. ולר, א. פלדמסר, א. תגר, ד. קליגר, מ. גוליק, ו. אנליה, ר. דומוחובסקי, מ. רון - המכון לבעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי
א. עזרא - התאחדות מגדלי בקר
במסגרת פרויקט איתור הגנים בעדר הישראלי נבדקו השפעות 85 סמנים גנטיים על תשע תכונות כלכליות: יבול חלב, שומן וחלבון, ריכוז שומן וחלבון, ריכוז תאים סומאטיים (רת"ס), פוריות נקבית, הישרדות, ואינדקס הטיפוח .PD96 השתמשנו במבנה ניסוי של "בתי אב". נקבעו מעל מאה אלף גנוטיפים ל5695- פרות, בנות 11 פרים. 615 פרות (10.8%) לא היו בנות הפר הרשום בספר העדר. פרה נקבעה כ"לא בת" כאשר הייתה סתירה בין הגנוטיפ של הפר והפרה בשני סמנים או יותר.

השפעת האלל האבהי של הסמן, על כל תכונה בנפרד, נבדקה בניתוח שונות בתוך בתי-האב. השפעה מובהקת של הסמן מעידה על גן כמותי מתפצל הנמצא בתאחיזה לסמן הגנטי. נמצאו השפעות מובהקות (p<0.001) בכרומוזומים 6, 7, 14 ,20 ו-26 המוצגות בטבלה. ההשפעות היו לכל התכונות פרט לפוריות נקבית.

מיפוי עדין מבוצע לגנים בכרומוסומים אלו. נקבעו גנוטיפים לסמנים נוספים בכרומוזומים 2, 6 ו-7 במשפחות עם השפעות מובהקות, ונקבע מיקומם של הגנים המתפצלים בעזרת שיטת "מיפוי לפי מקטעים" (mapping Interval). עצמת ההשפעה עבור אחוז שומן וחלבון לאורך כרומוזום 6 מופיעה בציור .1 הגן המתפצל בבנות מפי וגולית ומשפיע על ריכוז חלבון ושומן נמצא על כרומוסום 6 בין 48 ו-52 יחידות מפה מהצנטרומר. השפעת הגן שקולה לסטיית תקן גנטית אחת של ריכוז חלבון ושומן. גן נוסף המשפיע על תנובת חלב, שומן וחלבון, שמתפצל בבנות מפי בלבד נמצא קרוב לצנטרומר של כרומוסום 6.

מיפוי עדין של גן כמותי למרווח של 4 יחידות מפה מאפשר מעקב אחריו בסלקציה. לפיכך, אנו בודקים את 8 בני מפי, 5 בני גולית ועשרות העתודות שלהם כדי לדעת האם הם ירשו את האלל המעלה של הגן לריכוז שומן וחלבון. נוכל כעת להוסיף את השפעת הגן בכרומוסום 6 בניתוח הגנטי של כלל הפרות והפרים בעדר הישראלי. חישוב הערכות גנטיות לפרות ולפרים על סמך המידע הגני והכמותי שלהם מהווה בסיס ליישום "סלקציה מלווה בסמנים" בטיפוח הבקר הישראלי.
השפעות הגנים הכמותיים לפי בתי אב ותכונות.
כרומוזום מיקום הגן (cM) פרים הטרוזיגוטים התכונה ההשפעה מובהקות
2 106 בוטח, גנדי חלבון 3.8 0.0001


בוטח, גנדי PD96 118 0.0004
6 50 מפי, גולית ק"ג חלב 200 0.0002


מפי, בוטח ק"ג חלבון 2.5 0.0234


מפי, גולית %שומן 0.10 -10∗∗10


מפי, גולית %חלבון 0.07 -14∗∗10


מפי, בוטח, גולית PD96 120 -6∗∗10
7 60 פלור, בוטח ק"ג חלב 110 0.0053


פלור, בוטח ק"ג שומן 4.5 0.0001


פלור, בוטח ק"ג חלבון 3.1 0.0020


פלור, בוטח PD96 110 0.0004
14 20 גנדי, סינבד, טבע ק"ג שומן 5.0 -5∗∗10


גנדי, גולית, טבע %שומן 0.08 -13∗∗10


גנדי, גולית, טבע %חלבון 0.03 -5∗∗10
20 8 פלור רת"ס 0.078 0.0001
ציור 1.

עצמת ההשפעה של הגן עבור אחוז שומן וחלבון לאורך כרומוזום 6.
-- % שומן; ++ % חלבון.
מיקום הסמנים מסומן בחיצים דקים. מיקום הגן מסומן בחיצים עבים.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט